กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นาง อาริยา ยอดหล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
นาย วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาว ณัฐฐิรา เงาศรี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาย ธีรุตม์ ฤทธิสนธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว นารี พิมพ์สอน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาย พิพัฒน์ เพ็งแพ
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว ฟารีดา เราะห์มานีย์
บุคลากร ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว มนัสนันท์ สมบูรณ์ผล
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว สิริรัตน์ นกแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว สุมัลลิกา โมรากุล
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว กนกพร เทียมปาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาง สุกัลยา มาเจริญ
พนักงานธุรการ ส 3
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว จิราภรณ์ จิตร์แจ้ง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
นาง วัฒนา วิธีจงเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
นาย ฐปนนท์ โชคสกุล
วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นาง สุภัญญ์ณา เกิดแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นาง อัครเทวี ผลาเกส
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว ภัสสรารัตน์ ยอดสุรางค์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาว มณีรัตน์ คงคา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาว วรรณสุข ไชยวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>