กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นาง สุภาพร วิริยภาพไพบูลย์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
นาง สุวินัย พรหมมะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
นาย ธเนตร ศรีสุข
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
นาง ฐิตวดี เพลงปาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางสาว สุมลฑา สังใจสม
บุคลากร ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
นาง อุทุมพร ไชยรา
พนักงานพิมพ์ ส 3
ฝ่ายบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
นาง จงกล พุทธิชัยกุล
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางสาว ดวงกมล วงศ์จันทร์
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางสาว มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางสาว กฤษณีย์ โหมดทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
นางสาว ชลธิชา แซ่เจ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
นางสาว วรรณวิภา เล้าอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
นาย ณัฐพนธ์ วะภักดิ์เพชร
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาว ธัญรดี ดาบสมเด็จ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นาย พงสธร บารจง
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาว พัชรพร คำด่อน
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นาย สุรเนตร พิลาภ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นาง อ้อมจิต วิจิตรปัญญา
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นาง สุดารัตน์ แจ้งบำรุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
นางสาว จิตรวดี สุทธิชีวะ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ] Next>>