กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นาง จุฑารัตน์ ตุงคะเตชะ
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นาง เนตรนภา รักความสุข
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นาง บุญทรง โลหากาศ
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นางสาว ปิยดา สุภารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นางสาว สวรรยา วิงวร
นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นาง พวงพิศ โฆสิตสมิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นางสาว ชัชณี กลั่นสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
นาง ปิยะวรรณ ปลอดเถาว์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
นางสาว ฐิติมา ไชยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว จุฑาทิพย์ อรัญคีรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ
นาง ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ
นาย สุรพงษ์ พงษ์ศุภกิจขจร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ
นาย ภูวาเดช โหราเรือง
อาจารย์
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
นาย อัควรรณ์ แสงวิภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
นาง สุทราสินี ฟักทอง
อาจารย์
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ
นาง ปิยะดา โล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย บุรินทร์ กิมทรง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
นางสาว สุวรรณา โพธิอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
นางสาว พรชนก สีสาย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ] Next>>