กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นาย กฤษฎา โพธิรักษ์
ช่างเครื่องยนต์ ปฏิบัติงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว กิตติพร เหล็กสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย กิติศักดิ์ เสพศิริสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย คงกฤช รักษ์สังข์
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย จักรพงศ์ จารุสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ชลธิชา ล้อมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ณัชชา ล้อมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ตั๋น นิลมาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ทรงพล รูปคมสัน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ธานี คำเมือง
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ธีระพล เผ่าจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นงเยาว์ สินโคกสูง
พนักงานธุรการ ส 2
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาง นันท์ธิมา แฉ่งประเสริฐ
พนักงานธุรการ ส 2
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นารีรัตน์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย บุญถิ่น จรจัด
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว เบญจวรรณ คดพิมพ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ประเพลิน เกษมโอภาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ปรัชญา นุ่นพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ปรีชา น้อยเหนี่ยง
ช่างไม้ ช 2
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย พรณรงค์ รุ่งกรุด
พนักงานธุรการ ส 3
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>