กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นางสาว พัชรินทร์ จรจัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย พัลลภ พรหมพา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว พิชญ์สินี เตียรุ่งเรือง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ภาคภูมิ สุขพงษ์
นักวิชาการเกษตร
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ยงยุทธ เปี่ยมขำดี
วิศวกรเครื่องกล ชำนาญการพิเศษ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ยุพิน ทองคำ
พนักงานรับโทรศัพท์
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาง วัฒนา เกษมโอภาส
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย วิชัย มินสุวรรณ
ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย วิเชียร ล้อมวงค์
ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย วิโรจน์ พวงพิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย วีรพัฒน์ นามกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ศรราม รักสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย ศรายุทธ จรจัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาง สุกัญญา อินทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สุชีพ จันทอง
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สุฑามาศ พิมพา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาย สุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาง สุมาลี ภู่รัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
นาง ณลินี หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
นาง นงนภัส ขันทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>