กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นางสาว ภิญลดา หวังแก้ว
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ยุพิน อ่ำเมือง
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
นาง วรรณธนา บุญมี
นักตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สุชาดา ตันโชติกุล
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
นาง อัจฉรา เฮียงโฮม
นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
นาย สงกรานต์ คุ้มกลาง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร
นาง สิวินีย์ ทองโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร
นางสาว ภิญญาพัชญ์ โทนหงส์ษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
นางสาว จิรธนา ศรีดาหลง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
นางสาว จิฬาพร สุขมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
นาง ชะโลม สืบนิคม
พนักงานพิมพ์ ส 1
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
นาง ลำใย ทำขุนทด
พนักงานพิมพ์ ส 2
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
นาง ศศินันท์ ทิพย์โอสถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
นาง สมมาศ ชั้วทอง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
นางสาว สายพิณ ทรัพย์เฉลิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
นาง เครือวัลย์ สามารถ
พนักงานธุรการ ส 2
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
นาย ธีระ สมหวัง
นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
นางสาว ศราวดี ปานจับ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
นางสาว กรกนก ตุ้มทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว กาญจนา สุริวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>