กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นางสาว จิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นาย ฉัตรชัย พ่วงพลับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว ชุติณัชชา รัตนปราณี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นาย ธนพล ภิณโทแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นาย วรเดช หวังนวศรี
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว แสงเดือน บุญรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นาง อุษา เนียรสอาด
ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
นาง อำไพ รุ่งเรืองภิญโญสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
นาง จันทรานนท์ ทรงคุณกณิฏฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
นาย ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
อาจารย์
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว ประภาพร บุญโปร่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว วิรัญชนา วาหะรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นาง ศศิวิมล มีอำพล
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว กมลชนก อุปริกธาติพงษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
นาย กำจัด รื่นเริงดี
ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
นาย ธรรมนูญ จันทร์ปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
นางสาว พลอยณิศา ชูไกรพินิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
นางสาว เพ็ญนภา แก้วคงดี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>