กลับหน้าลงทะเบียน

รายชื้อผู้ลงทะเบียน เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นาง สุภาณี แจ่มขำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
นางสาว อุมาพร บัวคำภู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
นาย ปรีดา กุลเสวตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
นางสาว วีรรัตน์ เหลืองทองวัฒนา
นักวิชาการประมง
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
นาย เกษม ทับทิมศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์
นางสาว รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์
นาย วรยศ เพิ่มพูล
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์
นาย สมศักดิ์ แตะยา
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์
นาง หนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์
นางสาว คุณภัทร เกตุสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาว นภัทรศฤณ ตุ่นอินทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นาง ภัทรียา สุทธิเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาว รุ่งนภา เพ่งพิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาว วรวรรณี ปัญญา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาว วราพรรณ คล้ายสีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นาง สนมนต์ธญา คงพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นาย สุริยา สื่อสุวรรณธนา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นาง อมรรัตน์ เอียดทองใส
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฐกานต์ เหล็กกล้า
นักวิชาการพัสดุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
นางสาว กัญญา จั่วนาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Total 322 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>