ย้อนกลับ / วิธีการพิมพ์รายชื่อ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน สำนักงานทรัพย์สิน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียง มก.

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน สิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน คณะเกษตร

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเชตสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน วิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

หน่วยงาน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 174 ราย


ลำดับ ชื่อ - นามสกุุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ประเภทอาหาร หมายเหตุ
1 นาย สำเนาว์ แสงกระจ่าง ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
2 นาย วสันต์ รุ่งเรือง ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
3 นาย สมชาย รอดเอี่ยม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
4 นาย เอนก พูลเพิ่ม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
5 นาย รุ่ง ลิ่มศร ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
6 นาย ภาวิต อุ่นเสียม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
7 นาย ล่วง เป็งหล้า ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
8 นาย วีรยุทธ เป็งหล้า ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
9 นาย มิ่ง วันอาจ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
10 นาย แก้วนิมิต อ่อนเหม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
11 นาย ชำนาญ โหมดตาด ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
12 นางสาว พิกุลแก้ว แจ้งสว่าง ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
13 นาย ธนวิบูลย์ คล้ายจีน ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
14 นาย มานพ คงน้อย ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
15 นางสาว อรชร บับพาน ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
16 นางสาว ฉวีวรรณ ช้างจันทร์ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
17 นาง รัตนาภรณ์ วรรณชาติ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
18 นาย จรัญ วรรณชาติ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
19 นาย อำนาจ พรหมมา ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
20 นาย วิทยา ภู่ภูสิทธิ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
21 นาย อธิวัฒน์ สังขมาลย์ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
22 นางสาว ธันญภรณ์ คิดเห็น ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
23 นางสาว ศศิวิมล แก้วงาม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
24 นาย วุฒิภัทร ไม้งาม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
25 นางสาว ฐิติมา นะดี ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
26 นาย นพคุณ หาญโกทา ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
27 นาง ปิยะวรรณ พัดฉิม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม อิสลาม
28 นางสาว ปทุมรัตน์ นวลป๋า ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
29 นางสาว ชิดชนก สิงห์วงษ์ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
30 นางสาว กัลยา ฟักโพล้ง ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
31 นาง เอมอร ภิรมนัด ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
32 นางสาว เสาวลักษณ์ วรพันธุ์ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
33 นางสาว กุสุมา มายา ศูนย์ผลติภัณฑ์นม อิสลาม
34 นางสาว ปณิธี คงจิตต์ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
35 นางสาว ปานทิพย์ ทับทิมศรี ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
36 นางสาว สิริมา วันอาจ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
37 นาย ชวัลวิทย์ สุนทรวิภาต ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
38 นาย คมกฤช ใหม่สมเด็จ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
39 นาย ชัยวัฒน์ วินชัย ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
40 นางสาว สุวรรณี สำโรงแสง ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
41 นาง ประไพศรี โพธิ์เงิน ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
42 นางสาว พรทิพย์ ฉิมพาลี ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
43 นาย บัญชา บุตรพรหม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
44 นาย อนาวิน สิงห์สุธรรม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
45 ทั่วไป
46 นางสาว ณฤภัค อาจวัตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
47 นางสาว อัมพวัน เดชสุวรรณ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
48 นางสาว ดารณี สุวรรณดี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
49 นางสาว นัทธมน พุฒเจริญ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
50 นาง ปาณิศา เมืองศรีมาตย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
51 นางสาว ฉลวย กลิ่นกมล ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
52 นาง สุภัสรา เพิ่มพิณทอง ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
53 นางสาว กนกอร อึ้งอำพร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
54 นางสาว อนงค์พร โคกศิริ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
55 นาง สกุลพัชร์ ปุจฉาการ ทั่วไป
56 นางสาว จิราพร แก้วทอง ทั่วไป
57 นาย ธนวัฒน์ ชาติชำนิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป
58 นางสาว มัทนพร ดวงรัศมี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป
59 นาย เอกพล ศรีลาราช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป
60 นาย เจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป
61 นาย ภูมิรพี จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป
62 นางสาว วิภาวรรณ น้ำหอม ทั่วไป
63 นาย ชลนภา วงศ์จันทร์ ทั่วไป
64 นางสาว พิจิตรา เดชบุญ ทั่วไป
65 นางสาว วิรินทร์วิตรา เหมทานนท์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
66 นางสาว สุภิญญา ขาวผ่อง ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป
67 นางสาว กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์ ทั่วไป
68 นาง ชุติกาญจน์ กระจ่าง ทั่วไป
69 นางสาว ตติยาภรณ์ ศรีใส ทั่วไป
70 นางสาว ชนิกานต์ ศักดาพิทักษ์ ทั่วไป
71 นางสาว สุภิดา เช้ากระจ่าง ทั่วไป
72 นาย วิชัย กดสูงเนิน ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
73 นางสาว สุดารัตน์ อิ่มสุดใจ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
74 นาง บุญมา ลิ่มศร ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
75 นาย บุญมา จันตา ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
76 นาง วัชรี พุ่มรอด ทั่วไป
77 นาย สหรัฐ พลอยศรีธรรมชาติ ทั่วไป
78 นางสาว ชนิภรณ์ บัวจันทร์ ทั่วไป
79 นางสาว มาเลียม จันทวัฒ อิสลาม
80 นาง เฉลา ฟักโพล้ง ทั่วไป
81 นางสาว พัชรพรรณ หมื่นพันปาน ทั่วไป
82 นางสาว รัตติกาล หวังสุข ทั่วไป
83 นางสาว ทิวพร เลือดกระโทก ทั่วไป
84 นางสาว อุทุมพร ทับชู ทั่วไป
85 นางสาว มณฑา ปานทิม ทั่วไป
86 นาย สมจิตร เดพันดุง ทั่วไป
87 นาย กฤษณะ พุทธจักรวาล ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
88 นางสาว วิภาศิริ พวงสุมาลี ทั่วไป
89 นาย จรูญ แก้วเขียว ทั่วไป
90 นาย ถวิล สุวรรณมณี ทั่วไป
91 นาย ธเนศ ชื่นกระจ่าง ทั่วไป
92 นาย ธนเดช ประดิษฐ์ ทั่วไป
93 นาย วีระเดช สมศรี ทั่วไป
94 นาง ธนภร กระทาจันทร์ ทั่วไป
95 นาง ปทุม พึ่งสมบุญ ทั่วไป
96 นาย นพดล เหมือนสวาท ทั่วไป
97 นาย สมทรง เพ็งปาน ทั่วไป
98 นาง ธัญวรรณ ศรีวาจนะ ทั่วไป
99 นางสาว กมลวรรณ สิงห์ชาติ ทั่วไป
100 นาง ยาใจ แขมเกษม ทั่วไป
101 นาย สุภะ กาญจนะพังคะ ทั่วไป
102 นาง ยุพดี คำอ้น ทั่วไป
103 นาย อาศิษฐ์ บุญเรือง ทั่วไป
104 นางสาว มาริษา อนุโสภา ทั่วไป
105 นางสาว รัตนาภรณ์ สิทธิยานนท์ ทั่วไป
106 นางสาว บุญเพ็ญ เสาวิไล ทั่วไป
107 นางสาว สุชญา เต็งงามธนา ทั่วไป
108 นางสาว กรรณิการ์ ศรืแม้นม่วง ทั่วไป
109 นางสาว ณัฐจิตกานต์ วงค์ไชย ทั่วไป
110 นาง อ้อยใจ ลิ่มศร ทั่วไป
111 นางสาว ชัญญา เดชกล้า ทั่วไป
112 นาง วิไล บุญมา สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
113 นางสาว กมลชนก สนิทพันธ์ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
114 นางสาว พันณณิตา งีสันเที๊ยะ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
115 นางสาว กมลธรรม ปิ่นทอง สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
116 นางสาว บุศรินทร์ พันธ์กระจับ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
117 นางสาว พรรณี ยางโว สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
118 ดร. ชุติกาญจน์ มาสเสมอ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
119 นาย ทนงศักดิ์ สังข์เนตร ทั่วไป
120 นางสาว สุประวีณ์ ดนตรี สำนักการกีฬา ทั่วไป
121 นางสาว พรนภา เจือสุวรรณ์ สำนักการกีฬา ทั่วไป
122 นาง นิรมล โพธยาลังการ ทั่วไป
123 นาย ถาวร ทองอรุณ ทั่วไป
124 นาง ทินารัมภ์ สังข์เดช ทั่วไป
125 นาง อินทิรา อาดศิริ ทั่วไป
126 นาย อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ทั่วไป
127 นางสาว วรรณภรณ์ ฤทธิ์จันอัด สำนักการกีฬา ทั่วไป
128 นาง อุไร ปริวัตรกุล สำนักการกีฬา ทั่วไป
129 นาย เฉลิม พันธุ์ศุภผล สำนักการกีฬา ทั่วไป
130 นาย ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ทั่วไป
131 นาย สิทธิ วัธนสุนทร ทั่วไป
132 นาย ภาสกร แก้วปักปิ่น ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
133 นางสาว สุรีฉาย รัตนแสนศรี ทั่วไป
134 นาย ณัฐพงษ์ เอียดเต็ม ทั่วไป
135 นาย พีรภัทร ด้วงสโมรสร ทั่วไป
136 นางสาว จุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์ ทั่วไป
137 นางสาว นวภัทร วจนะปกรณ์ ทั่วไป
138 นาย ณัฐยศ ยวงศรี ทั่วไป
139 นางสาว พัชรี พูลพิพัฒน์ ทั่วไป
140 นางสาว ศกุนตนาค คร้ามอ่ำ ทั่วไป
141 นาง สมจิต สุรพัฒน์ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
142 นาย ประวีร์ วิชชุลดา ศูนย์ผลติภัณฑ์นม อิสลาม
143 นางสาว เปรมกมล นิยม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
144 นางสาว ญาณิศา ถนัดเดินข่าว ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
145 นางสาว เพ็ญศรี โพธิ์เงิน ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
146 นาง ศิริพร บุตรพรหม ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
147 นาง ศตพร อนุรัตนพงศ์ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
148 นางสาว กนกพันธุ์ ใบโคกสูง ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
149 นาง สายชล ชื่นเจริญ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
150 นางสาว ลัดดาวรรณ อิ่มสุดใจ ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
151 นางสาว ศรีสมร พิลาดี ศูนย์ผลติภัณฑ์นม ทั่วไป
152 นาย ปรีชาชัย พัดมุกข์ ทั่วไป
153 นางสาว บังอร ดำแพร ทั่วไป
154 นาง ทิพวรรณ บุญล้ำ ทั่วไป
155 นาย เกชา มาชัยภูมิ ทั่วไป
156 นาย ชัยณรงค์ เสาะแสวง ทั่วไป
157 นางสาว จีรนันท์ แก้วกระจ่าง ทั่วไป
158 นางสาว นุชนาท บัวเทศ ทั่วไป
159 นาง ณัฐชนัญ โชติปัญญา ทั่วไป
160 นางสาว สายฝน สีเหลือง ทั่วไป
161 นางสาว สุพรรนา เอโกบล ทั่วไป
162 นาย ธานี คำสินลา ทั่วไป
163 นาย จรุงศักดิ์ หนุนภักดี ทั่วไป
164 นางสาว พัทธกานต์ เกิดแก้ว ทั่วไป
165 นางสาว ภัศฆ์ชนิฎา นพรัตน์ ทั่วไป
166 นาย วิโรจน์ ทิพย์มนต์ ทั่วไป
167 นาย ประสิพัทธ์ พันโต ทั่วไป
168 นาย ณรงคเดช ทองกลัด ทั่วไป
169 นาย ประถม ผู้สมเก่า ทั่วไป
170 นาย วัชรินทร์ แตงพิศ ทั่วไป
171 นาย อนุวัฒน์ ชีววิภาส ทั่วไป
172 นาย ธนา หนุนภักดี ทั่วไป
173 นางสาว เรณู ดอกคำ ทั่วไป
174 นางสาว ศิริวรรณ วันทรัพย์ ทั่วไป