กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1590 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 02/ 09/ 2565 23/ 09/ 2565 นาย กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
2 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2566 นาย กฤษฎิ์ ชัยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (7106)  
3 22/ 02/ 2566 29/ 03/ 2566 น.ส. กาญจนา บุญเรือง คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน  
4 13/ 06/ 2566 03/ 07/ 2566 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
5 00/ 00/ 0000 25/ 05/ 2566 นาง กุลธิดา ยะสะกะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3501  
6 00/ 00/ 0000 28/ 10/ 2565 นางสาว กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
7 00/ 00/ 0000 24/ 03/ 2566 นาง กุลรัมภา เศรษฐเสถียร คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
8 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2566 นาย โกศล จันทรเสนา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
9 20/ 02/ 2566 20/ 03/ 2566 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
10 00/ 00/ 0000 27/ 06/ 2566 นาย คเณศ คัจฉสุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1110  
11 26/ 07/ 2566 18/ 08/ 2566 นางสาว คนึงรัตน์ คำมณี คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร (5131)  
12 02/ 02/ 2560 07/ 03/ 2560 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
13 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นาย จารุวัฒน์ ไพใหล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
14 23/ 06/ 2566 18/ 07/ 2566 นาย จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
15 08/ 08/ 2566 08/ 09/ 2566 นางสาว จิรัฐินาฏ ถังเงิน คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (5131)  
16 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
17 00/ 00/ 0000 24/ 07/ 2556 นางสาว จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (5123)  
18 00/ 00/ 0000 26/ 04/ 2566 นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
19 00/ 00/ 0000 08/ 05/ 2566 นางสาว ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
20 04/ 10/ 2565 27/ 10/ 2565 นาย ชยพจน์ ลีอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
21 00/ 00/ 0000 24/ 07/ 2566 นางสาว ชโลธร ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
22 00/ 00/ 0000 06/ 12/ 2565 นาย ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
23 00/ 00/ 0000 17/ 03/ 2566 นาย ชาตินักรบ แสงสว่าง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
24 27/ 07/ 2565 08/ 09/ 2565 นาย ชาย ไชยชิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (6101)  
25 00/ 00/ 0000 15/ 05/ 2566 น.ส. ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  
26 29/ 06/ 2565 08/ 09/ 2565 นางสาว ชุดาพร สอนภักดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
27 00/ 00/ 0000 23/ 11/ 2565 นาย ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
28 00/ 00/ 0000 17/ 08/ 2566 นาย ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
29 05/ 04/ 2566 25/ 04/ 2566 นาย ณัฐกร คุณเจริญ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
30 28/ 02/ 2566 29/ 03/ 2566 นาย ดนัย จัตวา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
31 07/ 12/ 2565 29/ 12/ 2565 น.ส. ดาราพร ผุสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
32 00/ 00/ 0000 01/ 05/ 2566 นาย เตชทัช คลายโศกก์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
33 22/ 12/ 2565 11/ 01/ 2566 นาย ถิรวัฒน์ รายรัตน์ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาประมง(5503)  
34 25/ 05/ 2566 11/ 07/ 2566 นางสาว ทาริกา สระทองคำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
35 03/ 11/ 2565 01/ 12/ 2565 น.ส. ทิพวรรณ ฤทธิชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
36 00/ 00/ 0000 19/ 07/ 2566 นาย ธนภัทร ศรีผ่าน คณะศึกษาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
37 09/ 11/ 2565 06/ 01/ 2566 นาย ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
38 15/ 05/ 2566 22/ 06/ 2566 นาย ธัชกร เลิศวรรณการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสรีรวิทยา 4102  
39 22/ 12/ 2565 05/ 01/ 2566 น.ส. ธัญภัสสร์ ทองเย็น คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
40 00/ 00/ 0000 27/ 06/ 2566 นาย นเร ผิวนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
41 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2566 นาย นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
42 00/ 00/ 0000 30/ 03/ 2566 นางสาว เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(1113)  
43 13/ 07/ 2566 18/ 08/ 2566 นาง บัณฑิตา วานิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
44 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 น.ส. ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
45 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2566 น.ส. ผ่องอำไพ คงเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
46 07/ 05/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย พงศกร บำรุงไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
47 19/ 08/ 2565 10/ 10/ 2565 นาย พงศ์พันธ์ ศรีเมือง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
48 16/ 09/ 2565 25/ 11/ 2565 นางสาว พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111)  
49 01/ 05/ 2566 22/ 05/ 2566 นางสาว พรพรรณ พิริยะสุรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาสเปน (7107)  
50 19/ 04/ 2566 05/ 07/ 2566 นางสาว พรพรรณ เหมะพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
51 00/ 00/ 0000 27/ 06/ 2566 นางสาว พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101)  
52 00/ 00/ 0000 26/ 07/ 2566 น.ส. พรรณภัทร พรหมเพ็ญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ  
53 17/ 01/ 2566 13/ 02/ 2566 น.ส. พัชร ดนัยสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตววิทยา  
54 31/ 05/ 2566 22/ 06/ 2566 นางสาว เพียงเดือน พรรณรุกข์ คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
55 00/ 00/ 0000 14/ 03/ 2566 นางสาว ภัทรพร แจ่มใส คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
56 00/ 00/ 0000 19/ 07/ 2566 นางสาว ภัทรา วยาจุต คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
57 18/ 04/ 2566 10/ 05/ 2566 นาย ภาสกร กิ่งวัชระพงค์ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
58 00/ 00/ 0000 30/ 06/ 2566 น.ส. ยลยง วุ้นวงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์  
59 27/ 09/ 2565 29/ 12/ 2565 นาง ยอดมนี เทพานนท์ คณะบริหารธุรกิจ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
60 16/ 05/ 2566 29/ 05/ 2566 นางสาว รมิดา รัตนคาม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ 0161  
61 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 นางสาว รุ่งนภา บุญภวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
62 12/ 10/ 2565 26/ 10/ 2565 น.ส. รุ่งอรุณ ทิศกระโทก คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
63 00/ 00/ 0000 11/ 07/ 2566 นาง ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมี  
64 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2565 นางสาว วรภัทร รัตนาพาณิชย์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากฎมายสังคม (6704)  
65 00/ 00/ 0000 14/ 07/ 2566 นาง วราลี จันทโร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
66 00/ 00/ 0000 24/ 04/ 2566 นาย วัชระ ทองเสมอ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
67 00/ 00/ 0000 22/ 02/ 2566 น.ส. วัลยา ผ่องแผ้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
68 01/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ทบทวนผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
69 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2566 น.ส. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
70 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
71 00/ 00/ 0000 23/ 09/ 2565 น.ส. สิตาภา บัวเกษ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
72 00/ 00/ 0000 30/ 11/ 2565 นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
73 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
74 00/ 00/ 0000 12/ 04/ 2566 นาย สุทธิเดช ปรีชารัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
75 11/ 01/ 2566 26/ 01/ 2566 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
76 00/ 00/ 0000 07/ 12/ 2565 นาย สุธี จรรยาสุทธิ์วงศ์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)  
77 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2566 นางสาว สุภัคนรี สัตตะโส คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
78 07/ 11/ 2565 19/ 12/ 2565 นาย สุรเดช บุตทชน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชากีฏวิทยา  
79 00/ 00/ 0000 20/ 06/ 2566 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
80 00/ 00/ 0000 11/ 05/ 2565 นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)  
81 31/ 08/ 2566 08/ 09/ 2566 นาย อนวัช แสงมาลี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
82 00/ 00/ 0000 01/ 05/ 2566 น.ส. อภิญญา สุพิชญ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
83 18/ 05/ 2566 19/ 06/ 2566 นาย อมรเทพ อาชวกุลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (4125)  
84 00/ 00/ 0000 10/ 07/ 2566 นาย อรรถพล รุจิราวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีววิทยา  
85 00/ 00/ 0000 31/ 05/ 2566 น.ส. อรุณี วงษ์แก้ว คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย พืชไร่  
86 22/ 07/ 0565 10/ 10/ 2565 น.ส. อังคณา ธนานุภาพพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
87 00/ 00/ 0000 01/ 12/ 2565 น.ส. อัจฉรา พิเชฐจำเริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
88 13/ 05/ 2564 10/ 01/ 2566 นาย อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
89 00/ 00/ 0000 06/ 01/ 2566 นาย อุโฆษ สุวรรณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (4128)  
90 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2566 น.ส. อุษารดี ภู่มาลี คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301)  
91 00/ 00/ 0000 12/ 04/ 2566 นาย เอกชัย กัญจนาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
92 07/ 11/ 2565 08/ 12/ 2565 นาย เอกลักษณ์ ไชยภูมี คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชารัฐศาสตร์  
93 17/ 11/ 2560 00/ 00/ 0000 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว สาขาวิชากีฏวิทยา  
94 28/ 06/ 2566 22/ 08/ 2566 น.ส. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาจิตวิทยา(6104)  

 

----------------------------------------------------