กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1660 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 น.ส. ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 5112  
2 00/ 00/ 0000 28/ 09/ 2566 นาง กรกฎ แพทย์หลักฟ้า คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ 8501  
3 30/ 11/ 2566 19/ 12/ 2566 นาย กรวิทย์ ออกผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
4 02/ 01/ 2567 26/ 01/ 2567 นาย กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 6105  
5 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2566 นาย กฤษฎิ์ ชัยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (7106)  
6 22/ 02/ 2566 29/ 03/ 2566 น.ส. กาญจนา บุญเรือง คณะเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน  
7 13/ 06/ 2566 03/ 07/ 2566 นาย กายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
8 09/ 08/ 2566 17/ 10/ 2566 นาย กิตติชัย ดวงมาลย์ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
9 12/ 03/ 2567 27/ 03/ 2567 น.ส. เกวลิน ศรีจันทร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 5143  
10 00/ 00/ 0000 27/ 06/ 2566 นาย คเณศ คัจฉสุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1110  
11 00/ 00/ 0000 15/ 09/ 2566 นาย คธายุทธ ก๋ามะโน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  
12 26/ 07/ 2566 18/ 08/ 2566 นางสาว คนึงรัตน์ คำมณี คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร (5131)  
13 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นาย จารุวัฒน์ ไพใหล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
14 23/ 06/ 2566 18/ 07/ 2566 นาย จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
15 00/ 00/ 0000 28/ 11/ 2566 นาย จิรัฏฐ์ เทพรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
16 08/ 08/ 2566 08/ 09/ 2566 นางสาว จิรัฐินาฏ ถังเงิน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (5131)  
17 08/ 03/ 2567 03/ 04/ 2567 นาย จิโรจ นระรักษ์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชากีฏวิทยา (5106)  
18 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
19 31/ 10/ 2566 24/ 11/ 2566 นาย ฉัตรชัย เกษมทวีโชค คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
20 00/ 00/ 0000 08/ 05/ 2566 นางสาว ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
21 00/ 00/ 0000 12/ 12/ 2566 นาย ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
22 00/ 00/ 0000 26/ 12/ 2566 นาย ฐาปนา ถาวร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
23 00/ 00/ 0000 28/ 11/ 2566 นาย ณัฐพล ลี้อบาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
24 21/ 07/ 2565 15/ 09/ 2566 นาย ดนย์ปภพ มะณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
25 00/ 00/ 0000 29/ 03/ 2567 นางสาว ดีอนา คาซา คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
26 00/ 00/ 0000 21/ 03/ 2567 นาย เดชศิริ โนภาส คณะศึกษาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
27 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2567 น.ส. ทิวาพร มณีรัตนศุภร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
28 00/ 00/ 0000 05/ 02/ 2567 นาย ธงชาติ เกิดผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(1113)  
29 00/ 00/ 0000 19/ 07/ 2566 นาย ธนภัทร ศรีผ่าน คณะศึกษาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
30 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2567 นาย ธนสิทธิ์ พรหมพิงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
31 00/ 00/ 0000 01/ 03/ 2567 นาง ธริสรา จิรเสถียรพร คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
32 15/ 05/ 2566 22/ 06/ 2566 นาย ธัชกร เลิศวรรณการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสรีรวิทยา 4102  
33 01/ 09/ 2566 25/ 10/ 2566 นางสาว ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (4125)  
34 00/ 00/ 0000 23/ 02/ 2567 นาย ธีรพงษ์ ศรีเชียงสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
35 20/ 10/ 2566 10/ 01/ 2567 นาย ธีรศานต์ เพียรพานิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
36 08/ 02/ 2567 13/ 03/ 2567 นางสาว ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (4121)  
37 00/ 00/ 0000 08/ 01/ 2567 นาง นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 0131  
38 00/ 00/ 0000 01/ 04/ 2567 นาย นรธัช ประชุม คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5501)  
39 00/ 00/ 0000 25/ 12/ 2566 นางสาว นริฏา ฟักแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
40 00/ 00/ 0000 06/ 02/ 2567 นาย นวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
41 00/ 00/ 0000 18/ 12/ 2566 นางสาว นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
42 06/ 11/ 2566 26/ 12/ 2566 นางสาว นิภา ธรรมสนธิเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปรสิตวิทยา (4109)  
43 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2566 นาย นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
44 13/ 07/ 2566 18/ 08/ 2566 นาง บัณฑิตา วานิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1801)  
45 00/ 00/ 0000 07/ 11/ 2566 น.ส. บุญรัตน์ เผดิมรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 0107  
46 00/ 00/ 0000 02/ 10/ 2566 นางสาว บุศราวรรณ ไชยะ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1809  
47 23/ 01/ 2567 06/ 02/ 2567 นาย ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0146  
48 07/ 05/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย พงศกร บำรุงไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
49 27/ 02/ 2567 29/ 03/ 2567 นาย พงศกร แจ่มจำรัส คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 7106  
50 14/ 09/ 2566 28/ 09/ 2566 นาย พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
51 01/ 05/ 2566 22/ 05/ 2566 นางสาว พรพรรณ พิริยะสุรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาสเปน (7107)  
52 27/ 12/ 2566 26/ 01/ 2567 นางสาว พัชราพรรณ สุวรรณกูฏ คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 7111  
53 00/ 00/ 0000 26/ 03/ 2567 น.ส. พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล คณะวนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301)  
54 00/ 00/ 0000 27/ 09/ 2566 นางสาว พิธาลัย ผู้พัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (0166)  
55 31/ 05/ 2566 22/ 06/ 2566 นางสาว เพียงเดือน พรรณรุกข์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
56 00/ 00/ 0000 03/ 01/ 2567 นางสาว ไพรีพินาศ พิมพิสาร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
57 20/ 09/ 2566 10/ 01/ 2567 นางสาว ภวิกา ลิ้มอุดมพร คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยา 0141  
58 00/ 00/ 0000 19/ 07/ 2566 นางสาว ภัทรา วยาจุต คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
59 00/ 00/ 0000 27/ 12/ 2566 นาย ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
60 00/ 00/ 0000 28/ 03/ 2567 นาย มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1111  
61 00/ 00/ 0000 28/ 03/ 2567 นาย มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (1111)  
62 13/ 11/ 2566 20/ 03/ 2567 น.ส. มยุรา วีระนะ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0145  
63 00/ 00/ 0000 30/ 01/ 2567 น.ส. มรรษภร เชื้อทองฮัว คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
64 00/ 00/ 0000 04/ 03/ 2567 นางสาว มินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาเกาหลี (7114)  
65 20/ 09/ 2566 09/ 10/ 2566 นางสาว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล 5509  
66 05/ 09/ 2566 22/ 09/ 2566 นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 9151  
67 16/ 05/ 2566 29/ 05/ 2566 นางสาว รมิดา รัตนคาม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ 0133  
68 29/ 09/ 2566 06/ 10/ 2566 นางสาว วรรธินี เกตุคง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
69 23/ 02/ 2567 14/ 03/ 2567 นาย วรสิทธิ ศรีบุญ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
70 00/ 00/ 0000 19/ 05/ 2563 นางสาว วรางคณา โสมะนันทน์ คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ศึกษาศาสตร์  
71 00/ 00/ 0000 08/ 01/ 2567 นางสาว วิชุตา ชมภูราษฏร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7104  
72 26/ 01/ 2567 28/ 02/ 2567 นางสาว วิภาวี ลี้สุทธิพรชัย คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
73 00/ 00/ 0000 28/ 09/ 2566 นาย วิภูษณะ ศุภนคร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ 8501  
74 00/ 00/ 0000 28/ 11/ 2566 นาย วิศว์ ศรีพวาทกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1111  
75 27/ 09/ 2566 27/ 10/ 2566 นาย วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาภาษาไทย 7101  
76 00/ 00/ 0000 04/ 03/ 2567 นาย วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาภาษาจีน (7115)  
77 01/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
78 00/ 00/ 0000 20/ 10/ 2566 น.ส. ศรันยา เผือกผ่อง คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
79 00/ 00/ 0000 26/ 12/ 2566 นาย ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์ คณะวนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
80 12/ 10/ 2566 16/ 11/ 2566 นาง ษมาภร สิงหพันธุ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
81 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
82 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2567 นางสาว สาวิกา วราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
83 00/ 00/ 0000 20/ 10/ 2566 นางสาว สุชาดา ศรีศกุน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 6501  
84 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
85 00/ 00/ 0000 08/ 01/ 2567 น.ส. สุพรรณิการ์ สุภพล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6802  
86 00/ 00/ 0000 26/ 12/ 2566 นาย สุภัทรชัย สุนทรวิภาต คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
87 05/ 09/ 2566 26/ 09/ 2566 นาย สุรสีห์ ชานกสกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 8103  
88 03/ 08/ 2566 03/ 11/ 2566 นางสาว สุรัสวดี สมนึก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโภชนาการ (3503)  
89 00/ 00/ 0000 20/ 06/ 2566 นาง สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
90 31/ 08/ 2566 08/ 09/ 2566 นาย อนวัช แสงมาลี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (4122)  
91 19/ 02/ 2567 12/ 03/ 2567 นาย อนุรักษ์ อุชุวิทยากุล คณะประมง เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5501  
92 00/ 00/ 0000 22/ 11/ 2566 นาย อนุสรณ์ เชื้อสามารถ คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 5124  
93 18/ 01/ 2567 20/ 03/ 2567 น.ส. อภิญญา อุดมเวช คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (6501)  
94 24/ 10/ 2566 22/ 11/ 2566 นางสาว อมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์ คณะเกษตร เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา (5106)  
95 11/ 10/ 2566 09/ 11/ 2566 นางสาว อรอุษา ปุณยบุรณะ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
96 00/ 00/ 0000 21/ 12/ 2566 น.ส. อัจฉรา นามบุรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1806  
97 13/ 03/ 2567 29/ 03/ 2567 น.ส. อัญธิชา พรมเมืองคุก คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 5143  
98 13/ 05/ 2564 10/ 01/ 2566 นาย อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
99 00/ 00/ 0000 04/ 08/ 2566 น.ส. อุษารดี ภู่มาลี คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301)  
100 21/ 11/ 2566 04/ 01/ 2567 นาย เอกภัทร มานิตขจรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
101 17/ 11/ 2560 00/ 00/ 0000 นาย เอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร ออกคำสั่งแล้ว สาขาวิชากีฏวิทยา  
102 28/ 06/ 2566 22/ 08/ 2566 น.ส. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจิตวิทยา(6104)  

 

----------------------------------------------------