กลับหน้าแรก

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1546 ราย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขาที่ขอ  
1 02/ 09/ 2565 23/ 09/ 2565 นาย กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
2 29/ 11/ 2565 29/ 12/ 2565 น.ส. กรรณิกา เจียมจำนรรจา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
3 15/ 03/ 2565 20/ 05/ 2565 น.ส. กรอร วงษ์กำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีววิทยา  
4 00/ 00/ 0000 28/ 10/ 2565 นางสาว กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
5 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2565 น.ส. กุสุมา พิริยาพรรณ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์  
6 09/ 02/ 2565 03/ 03/ 2565 นางสาว เกศวรา สิทธิโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1105  
7 00/ 00/ 0000 11/ 10/ 2565 น.ส. เกษศิณี ตั้งอั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบัญชี  
8 11/ 10/ 2565 28/ 11/ 2565 นาย เกียรติชัย วาดอักษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (1810)  
9 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2566 นาย โกศล จันทรเสนา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (1105)  
10 00/ 00/ 0000 16/ 02/ 2566 นางสาว ไกรสิริ ขีดขั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเภสัชวิทยา (4105)  
11 01/ 04/ 2565 21/ 04/ 2565 นาย ขจร ฝ้ายเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
12 20/ 02/ 2566 20/ 03/ 2566 นาย คงปฐม กาญจนเสริม คณะเกษตร กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (5114)  
13 15/ 09/ 2564 12/ 10/ 2564 นาย คมกฤษณ์ ชัยโย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
14 05/ 05/ 2565 19/ 05/ 2565 นางสาว จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพืชสวน  
15 10/ 02/ 2565 24/ 02/ 2565 นางสาว จารุพร ตั้งพัฒนกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์  
16 00/ 00/ 0000 09/ 07/ 2564 นาย จารุวัฒน์ ไพใหล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
17 00/ 00/ 0000 19/ 09/ 2565 นาย จิรเมธ ช้างคล่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
18 20/ 10/ 2565 21/ 11/ 2565 น.ส. จิรวรรณ เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
19 15/ 06/ 2559 13/ 07/ 2559 นาย จีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
20 01/ 09/ 2565 10/ 10/ 2565 นางสาว จุรีวรรณ จันพลา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
21 01/ 06/ 2564 25/ 06/ 2564 นาย เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
22 16/ 08/ 2565 23/ 09/ 2565 นาย ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก  
23 25/ 08/ 2565 26/ 09/ 2565 นาง ชนิศ รัตนพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (1815)  
24 04/ 10/ 2565 27/ 10/ 2565 นาย ชยพจน์ ลีอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน  
25 08/ 04/ 2565 16/ 06/ 2565 นาย ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
26 00/ 00/ 0000 06/ 12/ 2565 นาย ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
27 00/ 00/ 0000 17/ 03/ 2566 นาย ชาตินักรบ แสงสว่าง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
28 27/ 07/ 2565 08/ 09/ 2565 นาย ชาย ไชยชิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์ (6101)  
29 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2565 นางสาว ชิราภรณ์ วงศ์แสน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
30 29/ 06/ 2565 08/ 09/ 2565 นางสาว ชุดาพร สอนภักดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
31 00/ 00/ 0000 23/ 11/ 2565 นาย ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
32 00/ 00/ 0000 23/ 09/ 2565 นางสาว ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
33 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2565 นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
34 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2565 นางสาว ณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์หร่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
35 10/ 11/ 2564 11/ 01/ 2565 นางสาว ณิชา กลิ่นขจร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
36 00/ 00/ 0000 06/ 01/ 2566 นาง ดานัย แสงทอง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
37 07/ 12/ 2565 29/ 12/ 2565 น.ส. ดาราพร ผุสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
38 22/ 12/ 2565 11/ 01/ 2566 นาย ถิรวัฒน์ รายรัตน์ คณะประมง ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาประมง(5503)  
39 27/ 01/ 2565 01/ 03/ 2565 น.ส. ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
40 03/ 11/ 2565 01/ 12/ 2565 น.ส. ทิพวรรณ ฤทธิชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการบัญชี (6801)  
41 01/ 08/ 2565 22/ 08/ 2565 นาย ธนภัส สนธิรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
42 01/ 11/ 2564 18/ 11/ 2564 นาย ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจิตวิทยา (6104)  
43 09/ 11/ 2565 06/ 01/ 2566 นาย ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
44 00/ 00/ 0000 02/ 11/ 2565 นาย ธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีทฤษฎี  
45 00/ 00/ 0000 28/ 10/ 2565 นาย ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย บริหารธุรกิจ  
46 22/ 12/ 2565 05/ 01/ 2566 น.ส. ธัญภัสสร์ ทองเย็น คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
47 08/ 09/ 2565 30/ 09/ 2565 นาง ธันวพร เสรีชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาไทย  
48 30/ 05/ 2565 23/ 06/ 2565 นาย ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือ ครุศาสตร์  
49 00/ 00/ 0000 06/ 12/ 2565 น.ส. นงค์ลักษณ์ เหลาพรม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
50 12/ 04/ 2565 12/ 05/ 2565 นางสาว นฤมล เพ็ชรทิพย์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาจิตวิทยา  
51 00/ 00/ 0000 24/ 01/ 2566 น.ส. นิภา ธรรมสนธิเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
52 00/ 00/ 0000 28/ 11/ 2565 น.ส. นิยดา ล้านทรัพย์สกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
53 00/ 00/ 0000 05/ 08/ 2565 น.ส. ประภัสสร ตันติพันธุ์วดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
54 13/ 01/ 2566 23/ 02/ 2566 นาย ปรีดา สามงามยา คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
55 00/ 00/ 0000 02/ 06/ 2565 นาย ปัญญาวุธ จิรดิลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1104)  
56 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2565 น.ส. ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
57 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 น.ส. ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
58 07/ 05/ 2564 31/ 05/ 2564 นาย พงศกร บำรุงไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(1110)  
59 19/ 08/ 2565 10/ 10/ 2565 นาย พงศ์พันธ์ ศรีเมือง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
60 16/ 09/ 2565 25/ 11/ 2565 นางสาว พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111)  
61 17/ 01/ 2566 13/ 02/ 2566 น.ส. พัชร ดนัยสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาสัตววิทยา  
62 07/ 12/ 2565 18/ 01/ 2566 น.ส. พัณณิดา ขุนนามวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
63 00/ 00/ 0000 21/ 09/ 2565 น.ส. พุดตาน จันทรางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
64 00/ 00/ 0000 12/ 10/ 2564 นาง เพชรประกาย กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
65 31/ 03/ 2565 28/ 04/ 2565 นางสาว เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยศาสตร์  
66 12/ 11/ 2564 10/ 01/ 2566 นางสาว ไพลิน เผือกประคอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2511)  
67 00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2565 นาย ภักดี คบกลาง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
68 00/ 00/ 0000 24/ 11/ 2565 นาย ภาคภูมิ ชูมณี คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)  
69 00/ 00/ 0000 23/ 05/ 2565 นาย ภานุ พิมพ์วิริยะกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
70 00/ 00/ 0000 08/ 02/ 2565 นาย ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5114  
71 26/ 07/ 2565 18/ 08/ 2565 น.ส. เมธาวี เพียรภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
72 27/ 09/ 2565 29/ 12/ 2565 นาง ยอดมนี เทพานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
73 08/ 06/ 2565 05/ 09/ 2565 นางสาว รัชนี มิ่งมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)  
74 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 นางสาว รุ่งนภา บุญภวา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809)  
75 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2565 นาย รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
76 12/ 10/ 2565 26/ 10/ 2565 น.ส. รุ่งอรุณ ทิศกระโทก คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชากีฏวิทยา  
77 00/ 00/ 0000 09/ 12/ 2565 น.ส. ลดาวัลย์ ไข่คำ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชารัฐศาสตร์  
78 00/ 00/ 0000 06/ 12/ 2565 นาง ลักษณาวดี ทรายขาว คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ  
79 00/ 00/ 0000 17/ 01/ 2566 น.ส. ลัดดาพร กุลแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6802  
80 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2565 นางสาว วรภัทร รัตนาพาณิชย์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากฎมายสังคม (6704)  
81 30/ 05/ 2565 16/ 06/ 2565 ว่าที่ร้อยตรี วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)  
82 00/ 00/ 0000 13/ 06/ 2565 นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
83 17/ 02/ 2565 03/ 03/ 2565 นางสาว วรัญญา อรรถเสนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
84 30/ 11/ 2564 24/ 12/ 2564 น.ส. วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
85 23/ 11/ 2565 14/ 12/ 2565 นาย วรุตม์ บุญภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1109  
86 18/ 11/ 2565 15/ 12/ 2565 น.ส. วันวิสา ชุ่มเงิน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
87 00/ 00/ 0000 22/ 02/ 2566 น.ส. วัลยา ผ่องแผ้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
88 00/ 00/ 0000 13/ 03/ 2566 นาย วิทยา ศรีสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
89 00/ 00/ 0000 01/ 12/ 2565 นาย วิทรัช ยุทธวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
90 06/ 07/ 2565 03/ 08/ 2565 นาย วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (5101)  
91 01/ 07/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
92 06/ 06/ 2565 16/ 06/ 2565 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
93 15/ 11/ 2564 20/ 12/ 2564 นางสาว ศิริพร ดอนเหนือ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (5105)  
94 03/ 11/ 2564 09/ 02/ 2565 นางสาว ศิริพร เครือทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
95 00/ 00/ 0000 06/ 01/ 2566 น.ส. ศิริรัตน์ บัวผัน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สัตวศาสตร์  
96 00/ 00/ 0000 03/ 10/ 2565 น.ส. ศิวาพร โอเจริญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
97 00/ 00/ 0000 06/ 12/ 2565 นาย เศรษฐกร กาเมือง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
98 03/ 11/ 2560 22/ 11/ 2560 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
99 00/ 00/ 0000 16/ 01/ 2566 น.ส. สมภิยา สมถวิล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
100 01/ 04/ 2564 25/ 05/ 2564 นาย สอนกิจจา บุญโปร่ง คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6111)  
101 00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2565 นาง สาวิณี แสงสุริยันต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
102 00/ 00/ 0000 23/ 09/ 2565 น.ส. สิตาภา บัวเกษ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
103 00/ 00/ 0000 30/ 11/ 2565 นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
104 00/ 00/ 0000 04/ 11/ 2565 นาย สุขกฤช นิมิตรกุล คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
105 29/ 04/ 2565 24/ 05/ 2565 นางสาว สุชาดา กรุณา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (5143)  
106 02/ 06/ 2563 03/ 07/ 2563 นางสาว สุทธิดา ชูเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
107 00/ 00/ 0000 07/ 12/ 2565 นาย สุธี จรรยาสุทธิ์วงศ์ คณะสิ่งแวดล้อม ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(0183)  
108 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2566 นางสาว สุภัคนรี สัตตะโส คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  
109 21/ 06/ 2565 06/ 09/ 2565 นางสาว สุภิญญา ปัญญาสีห์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
110 07/ 11/ 2565 19/ 12/ 2565 นาย สุรเดช บุตทชน คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากีฏวิทยา  
111 21/ 04/ 2565 18/ 05/ 2565 นางสาว สุรีย์ ทองวณิชนิยม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
112 00/ 00/ 0000 11/ 05/ 2565 นางสาว สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)  
113 00/ 00/ 0000 22/ 12/ 2565 น.ส. สุวิมล อุไกรษา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย ศึกษาศาสตร์  
114 01/ 12/ 2564 09/ 02/ 2565 นาง สุวีณา เดือนแจ้ง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา  
115 08/ 06/ 2565 04/ 08/ 2565 นาย เสฎฐวิทย์ เกิดผล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
116 03/ 03/ 2565 24/ 03/ 2565 นาย โสภณ แย้มกลิ่น คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6802  
117 10/ 05/ 2565 30/ 06/ 2565 นางสาว อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (7501)  
118 23/ 03/ 2565 12/ 05/ 2565 นางสาว อมต จันทรังษี คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110)  
119 22/ 07/ 0565 10/ 10/ 2565 น.ส. อังคณา ธนานุภาพพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
120 01/ 11/ 2564 04/ 01/ 2565 น.ส. อัจฉรา ปทุมนากุล คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
121 00/ 00/ 0000 01/ 12/ 2565 น.ส. อัจฉรา พิเชฐจำเริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1113  
122 00/ 00/ 0000 19/ 09/ 2565 น.ส. อัมภิกา บุญมี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
123 28/ 02/ 2565 25/ 03/ 2565 นาย อาร์ม อันอาตม์งาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา  
124 13/ 05/ 2564 10/ 01/ 2566 นาย อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
125 21/ 06/ 2564 02/ 08/ 2564 นาย อิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
126 00/ 00/ 0000 06/ 01/ 2566 นาย อุโฆษ สุวรรณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (4128)  
127 07/ 11/ 2565 08/ 12/ 2565 นาย เอกลักษณ์ ไชยภูมี คณะสังคมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชารัฐศาสตร์  

 

----------------------------------------------------