กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 589 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 596 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 07/ 03/ 2566 นาย กมล อมรฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมโยธา  
2 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2566 นาย กอบศักดิ์ กาญจนพงศ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข วิศวกรรมอาหาร  
3 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2565 นาย กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
4 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2565 นาย กานดิส สุดสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเคมี  
5 00/ 00/ 0000 14/ 12/ 2565 นาย กิติพงษ์ เจาจารึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
6 23/ 02/ 2565 24/ 03/ 2565 นาง กุลภา กุลดิลก คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์ (6103)  
7 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2565 นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาศาสตร์การกีฬา  
8 05/ 11/ 2565 16/ 12/ 2565 ผู่ช่วยศาสตราจารย์ จันทิกา ชูโชติรส คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (0161)  
9 11/ 08/ 2565 15/ 09/ 2565 นางสาว จำนงจิต ผาสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ปรสิตวิทยา (4109)  
10 00/ 00/ 0000 09/ 09/ 2565 นางสาว จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ผลิตภัณฑ์ประมง  
11 00/ 00/ 0000 28/ 02/ 2566 นาง จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ดุริยางคศิลป์  
12 00/ 00/ 0000 28/ 09/ 2565 นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวศาสตร์  
13 28/ 09/ 2565 11/ 10/ 2565 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยาประมง (5503)  
14 00/ 00/ 0000 25/ 08/ 2565 นาย ณัฏฐ พิชกรรม คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชสวน (5104)  
15 00/ 00/ 0000 10/ 02/ 2566 นาย ดำรงค์ ถาวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข บริหารธุรกิจ  
16 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2565 นาย ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
17 30/ 08/ 2565 23/ 09/ 2565 นาย เดชา เดชตรัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วัสดุศาสตร์ (0161)  
18 00/ 00/ 0000 12/ 04/ 2565 นาง ทานตะวัน พิรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
19 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมโยธา (1104)  
20 00/ 00/ 0000 03/ 01/ 2566 นาย ธำรงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน บัญชี  
21 00/ 00/ 0000 08/ 02/ 2565 นางสาว ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถิติศาสตร์  
22 00/ 00/ 0000 28/ 04/ 2565 นาย ธีรวิทย์ เป่ยคำภา คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน โภชนศาสตร์สัตว์  
23 11/ 04/ 2565 27/ 04/ 2565 นาย นที อธิกคุณากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (1104)  
24 00/ 00/ 0000 13/ 06/ 2565 นาย นนทร์ วรพาณิชช์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
25 00/ 00/ 0000 27/ 12/ 2565 นาง นพรัตน์ คัดคุริวาระ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมป่าไม้  
26 22/ 03/ 2565 08/ 04/ 2565 นาง นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ปฐพีศาสตร์ (5143)  
27 00/ 00/ 0000 20/ 02/ 2566 นาย นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ คณะวนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชีววิทยาป่าไม้  
28 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2565 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีเชิงฟิสิกส์  
29 00/ 00/ 0000 19/ 01/ 2566 นาย บุญธนา วรรณเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เคมีอนินทรีย์  
30 00/ 00/ 0000 22/ 08/ 2565 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน รัฐประศาสนศาสตร์  
31 00/ 00/ 0000 18/ 11/ 2564 นาง ประครอง วรกา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณิตศาสตร์  
32 00/ 00/ 0000 27/ 05/ 2565 นาย ประชากร แก้วเขียว คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมการทะเล  
33 00/ 00/ 0000 05/ 10/ 2565 นาย ปราโมทย์ ชำนาญปืน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีววิทยา  
34 00/ 00/ 0000 11/ 10/ 2565 นางสาว ปานจิต ดำรงกุลกำจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
35 00/ 00/ 0000 01/ 12/ 2565 นาง ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน คหกรรมศาสตร์  
36 24/ 02/ 2565 24/ 03/ 2565 นางสาว ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (6103)  
37 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2566 นาย พงษ์เทพ วิไลพันธ์ คณะประมง ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ผลิตภัณฑ์ประมง  
38 00/ 00/ 0000 17/ 11/ 2564 นาง พจนารถ สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ  
39 30/ 03/ 2565 19/ 05/ 2565 นางสาว พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์ (0134)  
40 00/ 00/ 0000 18/ 02/ 2565 นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ คณะประมง เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การทะเล  
41 00/ 00/ 0000 14/ 09/ 2565 นางสาว พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมอุตสาหการ  
42 30/ 08/ 2564 17/ 09/ 2564 นาง พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112)  
43 00/ 00/ 0000 05/ 05/ 2565 นาย พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
44 00/ 00/ 0000 03/ 07/ 2564 นางสาว เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
45 00/ 00/ 0000 18/ 04/ 2565 นาย ภัทร ลีลาพฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115)  
46 07/ 07/ 2565 04/ 08/ 2565 นางสาว ภัศจี คงศีล คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พืชไร่ (5102)  
47 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 นาย ภูวดล โดยดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เทคโนโลยีสารสนเทศ  
48 00/ 00/ 0000 26/ 10/ 2565 นาย มีชัย ออสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ศึกษาศาสตร์  
49 00/ 00/ 0000 13/ 03/ 2566 นางสาว เยาวภา ไหวพริบ คณะประมง ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข ผลิตภัณฑ์ประมง  
50 00/ 00/ 0000 02/ 08/ 2565 นางสาว รวิพิมพ์ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
51 00/ 00/ 0000 20/ 08/ 2564 นางสาว รุ่งนภา อดิศรมงคล คณะสังคมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์  
52 00/ 00/ 0000 12/ 07/ 2565 นางสาว ฤดีรัตน์ สันตะโก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ฟิสิกส์  
53 08/ 09/ 2565 04/ 10/ 2565 นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิศวกรรมเครื่องกล (1110)  
54 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2565 นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การบัญชี  
55 00/ 00/ 0000 08/ 06/ 2565 นาย ศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
56 00/ 00/ 0000 30/ 03/ 2565 นาย ศุภกิตต์ สายสุนทร คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เกษตรกลวิธาน  
57 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2566 นาย ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข บริหารธุรกิจ  
58 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นางสาว สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
59 00/ 00/ 0000 20/ 10/ 2564 นาย สโรช บุญศิริพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
60 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2565 นาย สหณัฐ เพชรศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พฤกษศาสตร์  
61 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2565 นาย สัญชัย เดชานุภาพฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมไฟฟ้า (1113)  
62 09/ 02/ 2565 04/ 03/ 2565 นางสาว สิรัญญา ทองชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วิศวกรรมโยธา (1104)  
63 00/ 00/ 0000 21/ 02/ 2566 นางสาว สุกัญญา ทองรัตน์สกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวแพทย์สาธารณสุข  
64 22/ 02/ 2565 11/ 03/ 2565 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย วิทยาการพอลิเมอร์ (0165)  
65 00/ 00/ 0000 29/ 09/ 2565 นาย สุรัตน์ บัวเลิศ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
66 00/ 00/ 0000 03/ 02/ 2566 นางสาว สุวิมล เจริญสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
67 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2566 นางสาว แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
68 14/ 03/ 2565 08/ 04/ 2565 นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร (1119)  
69 00/ 00/ 0000 04/ 01/ 2566 นางสาว อรชส นภสินธุวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
70 16/ 03/ 2565 11/ 04/ 2565 นางสาว อรพร หมื่นพล คณะประมง ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5501)  
71 00/ 00/ 0000 08/ 08/ 2565 นาย อรรถพล สืบพงศกร คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
72 00/ 00/ 0000 13/ 06/ 2565 นางสาว อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  
73 00/ 00/ 0000 03/ 03/ 2565 นางสาว อัจฉรา ขยัน คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวศาสตร์  
74 21/ 02/ 2565 04/ 03/ 2565 นางสาว อัญชลี ศิริขจรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พันธุศาสตร์ (0147)  
75 13/ 05/ 2563 25/ 05/ 2563 นาง อำไพ ทองธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถิติศาสตร์ (6113) สถิติ (611301)  
76 00/ 00/ 0000 22/ 02/ 2566 นาง อุษารัตน์ ธีรธร คณะบริหารธุรกิจ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ บัญชี  
77 00/ 00/ 0000 04/ 01/ 2566 นาง เออวดี เปรมัษเฐียร คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เศรษฐศาสตร์  

 

----------------------------------------------------