กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 661 ราย จำนวนไม่ผ่าน 7 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 668 ราย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 00/ 00/ 0000 01/ 02/ 2567 นางสาว กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
2 00/ 00/ 0000 11/ 07/ 2566 นาง กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
3 00/ 00/ 0000 07/ 03/ 2566 นาย กมล อมรฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมโยธา  
4 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นางสาว กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน ชีวเคมี  
5 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นาย กฤษกมล ณ จอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
6 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2566 นาย กอบศักดิ์ กาญจนพงศ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมอาหาร  
7 00/ 00/ 0000 12/ 03/ 2567 นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
8 00/ 00/ 0000 04/ 09/ 2566 นาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
9 03/ 10/ 2566 10/ 01/ 2567 น.ส. จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
10 05/ 11/ 2565 16/ 12/ 2565 ผู่ช่วยศาสตราจารย์ จันทิกา ชูโชติรส คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (0161)  
11 00/ 00/ 0000 06/ 02/ 2567 นาย ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
12 06/ 03/ 2567 01/ 04/ 2567 น.ส. ชมดาว สินธุวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
13 00/ 00/ 0000 06/ 03/ 2567 นาย ชัยพร ใจแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
14 00/ 00/ 0000 11/ 04/ 2567 นางสาว ชิดตะวัน ชนะกุล คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
15 00/ 00/ 0000 19/ 03/ 2567 นาย ไชยา ประสิทธิชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
16 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นาย ณคุณ ธรณีนิติญาณ คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  
17 00/ 00/ 0000 27/ 03/ 2567 น.ส. ณัฎฐา เสนีวาส คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
18 00/ 00/ 0000 07/ 05/ 2567 นาย ณัฐพล พจนาประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข เศรษฐศาสตร์  
19 00/ 00/ 0000 29/ 03/ 2566 นาย ธนพล ไชยแสน คณะเกษตร เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พืชไร่  
20 00/ 00/ 0000 22/ 09/ 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมโยธา (1104)  
21 00/ 00/ 0000 06/ 09/ 2566 นาย ธนา ชีพสมทรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
22 00/ 00/ 0000 28/ 11/ 2566 นางสาว ธิดาพร ศุภภากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สถิติศาสตร์  
23 27/ 10/ 2566 10/ 01/ 2567 นาง นภชนก สเวนสัน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีวเคมี  
24 00/ 00/ 0000 04/ 10/ 2566 นาย นิติกร ภู่สุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาธารณสุขศาสตร์  
25 00/ 00/ 0000 21/ 02/ 2567 น.ส. นุชรีย์ นุชคุ้ม สมิทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  
26 00/ 00/ 0000 08/ 03/ 2565 นาย บุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เคมีเชิงฟิสิกส์  
27 00/ 00/ 0000 22/ 08/ 2565 นางสาว ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์  
28 00/ 00/ 0000 05/ 10/ 2566 นาง ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมโยธา  
29 00/ 00/ 0000 10/ 04/ 2566 นางสาว ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
30 00/ 00/ 0000 05/ 03/ 2567 นาย เปรม รังสิวณิชพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
31 00/ 00/ 0000 06/ 02/ 2567 นาง พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
32 00/ 00/ 0000 09/ 11/ 2566 นางสาว พัชราภา ตันติชูเวช คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย การศึกษา  
33 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 น.ส. พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีวเคมี  
34 00/ 00/ 0000 04/ 12/ 2566 นาย พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน เคมีอนินทรีย์  
35 00/ 00/ 0000 01/ 04/ 2567 นาย พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
36 00/ 00/ 0000 21/ 12/ 2566 นาย พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
37 20/ 12/ 2566 20/ 02/ 2567 นาย ภัทรพงศ์ รักน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
38 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 นาย ภูวดล โดยดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
39 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 นาย เมธี สายศรีหยุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ วิศวกรรมเคมี  
40 00/ 00/ 0000 12/ 04/ 2566 นางสาว ยุวดี แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา  
41 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2566 นางสาว รจนา ประไพนพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย วิศวกรรมเครื่องกล  
42 00/ 00/ 0000 29/ 04/ 2567 น.ส. รพีพรรณ ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาธารณสุขศาสตร์  
43 00/ 00/ 0000 07/ 05/ 2567 น.ส. รวิสสาข์ สุชาโต คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
44 01/ 02/ 2567 01/ 04/ 2567 นาง วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาชีวเคมี (0138)  
45 00/ 00/ 0000 21/ 04/ 2566 นางสาว วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ศาสตร์เชิงการจัด  
46 00/ 00/ 0000 21/ 05/ 2567 น.ส. วันวิสา ศิริวรรณ์ คณะเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
47 00/ 00/ 0000 22/ 05/ 2566 นางสาว วิไลพร สุจริตธรรมกุล คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย มนุษย์ ศาสนา และเทววิทยา  
48 30/ 10/ 2566 24/ 11/ 2566 นาง วีระณีย์ ทองศรี คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
49 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 นาย วุธิพงศ์ ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
50 00/ 00/ 0000 13/ 02/ 2567 นาย ศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ จุลชีววิทยา  
51 00/ 00/ 0000 16/ 05/ 2566 นางสาว ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์  
52 00/ 00/ 0000 08/ 12/ 2566 นางสาว ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน พฤกษศาสตร์  
53 22/ 12/ 2566 28/ 12/ 2566 นาง ศิริรัตน์ ชุติชูเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
54 00/ 00/ 0000 24/ 04/ 2566 นาย ศุภเดช สุจินพรัหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ฟิสิกส์  
55 00/ 00/ 0000 21/ 05/ 2567 นางสาว ศุภร ทองหยวน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สัตวแพทย์สาธารณสุข  
56 00/ 00/ 0000 06/ 02/ 2567 นางสาว สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
57 00/ 00/ 0000 14/ 02/ 2567 นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
58 00/ 00/ 0000 03/ 05/ 2566 นาย สันติ แสงเลิศไสว คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย เศรษฐศาสตร์  
59 00/ 00/ 0000 22/ 06/ 2566 นาง สุจรรยา วิลาวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาษาอังกฤษ  
60 00/ 00/ 0000 11/ 08/ 2566 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
61 00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2566 นาย สุธีร์ ดวงใจ คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
62 00/ 00/ 0000 10/ 05/ 2566 นาง สุนทรี แสงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย ฟิสิกส์  
63 22/ 02/ 2565 11/ 03/ 2565 นาย สุนันท์ ทิพย์ทิพากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาการพอลิเมอร์ (0165)  
64 00/ 00/ 0000 21/ 03/ 2567 น.ส. สุนิศา สงวนทรัพย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชากีฏวิทยา  
65 00/ 00/ 0000 03/ 02/ 2566 นางสาว สุวิมล เจริญสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
66 00/ 00/ 0000 17/ 08/ 2566 นาย อบ นิลผาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน วิศวกรรมเครื่องกล  
67 00/ 00/ 0000 25/ 10/ 2566 นางสาว อัจฉรา ขยัน คณะเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สัตวศาสตร์  
68 00/ 00/ 0000 06/ 09/ 2566 นาย อาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร  
69 00/ 00/ 0000 04/ 01/ 2566 นาง เออวดี เปรมัษเฐียร คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ เศรษฐศาสตร์  

 

----------------------------------------------------