กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 172 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 183 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 01/ 10/ 2564 28/ 10/ 2564 นาง กนกพร นุ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาภาษาจีน  
2 11/ 03/ 2565 08/ 04/ 2565 นาง กมลวรรณ เเจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
3 01/ 05/ 2567 16/ 05/ 2567 น.ส. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
4 12/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาง กฤษณา กฤษณพุกต์ คณะเกษตร กำแพงแสน ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาพิชสวน  
5 04/ 04/ 2567 15/ 05/ 2567 น.ส. กัญจนา ธีระกุล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
6 26/ 10/ 2563 16/ 12/ 2563 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
7 12/ 03/ 2564 28/ 03/ 2564 นาย คณพล จุฑามณี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาพฤกษาศาสตร์  
8 17/ 01/ 2564 27/ 01/ 2565 นาย ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
9 21/ 10/ 2565 27/ 12/ 2565 นาย จตุพร รัตนศรีสมพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์  
10 20/ 06/ 2561 10/ 07/ 2561 น.ส. จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
11 05/ 03/ 2564 01/ 04/ 2564 นาง จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
12 01/ 11/ 2564 19/ 11/ 2564 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาฟิสิกส์  
13 17/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาย จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาสัตวบาล  
14 21/ 12/ 2566 01/ 03/ 2567 นาย ฉัตรชัย เงินเเสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  
15 00/ 00/ 0000 22/ 03/ 2566 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม  
16 15/ 09/ 2566 18/ 09/ 2566 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
17 18/ 10/ 2566 11/ 01/ 2567 นาย ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
18 00/ 00/ 0000 31/ 01/ 2567 นาย ชัยณรงค์ สกุลเเถว คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม  
19 25/ 11/ 2563 14/ 12/ 2563 นาย ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
20 00/ 00/ 0000 22/ 03/ 2567 นาย ชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
21 18/ 01/ 2565 27/ 01/ 2565 นาย ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
22 09/ 02/ 2566 14/ 02/ 2566 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
23 16/ 09/ 2562 26/ 09/ 2562 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
24 04/ 10/ 2564 27/ 10/ 2564 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
25 14/ 09/ 2566 15/ 09/ 2566 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
26 04/ 02/ 2564 24/ 02/ 2564 นาย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม  
27 17/ 01/ 2563 31/ 01/ 2563 นาย ทศพล พรพรหม คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาพืชศาสตร์  
28 19/ 11/ 2562 12/ 12/ 2562 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
29 18/ 08/ 2566 18/ 08/ 2566 นางสาว นงลักษณ์ มโนวลัยเลา คณะศึกษาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาศึกษาศาสตร์  
30 31/ 07/ 2561 05/ 09/ 2561 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
31 27/ 04/ 2565 23/ 05/ 2565 นางสาว นภาศรี ทิมเเย้ม คณะมนุษยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
32 12/ 07/ 2561 17/ 08/ 2561 นาย นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์  
33 02/ 07/ 2564 23/ 07/ 2564 นาย นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
34 17/ 04/ 2567 16/ 05/ 2567 นาง นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
35 04/ 07/ 2562 26/ 07/ 2562 นางสาว นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
36 21/ 07/ 2565 26/ 07/ 2565 นางสาว นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  
37 00/ 00/ 0000 30/ 11/ 2566 นาย บดินทร์ รัศมีเทศ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาบริหารธุรกิจ  
38 15/ 02/ 2561 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
39 26/ 11/ 2565 26/ 12/ 2565 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์  
40 14/ 09/ 2565 03/ 10/ 2565 นาย บุญเสฐียร บุญสูง คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
41 27/ 01/ 2564 04/ 03/ 2564 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพืชไร่  
42 18/ 05/ 2565 10/ 06/ 2565 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
43 18/ 03/ 2565 25/ 04/ 2565 นาย ประทีป ด้วงเเค คณะวนศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
44 22/ 02/ 2567 20/ 03/ 2567 น.ส. ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาเคมีทฤษฎี  
45 28/ 05/ 2564 02/ 07/ 2564 นาย ประเวศ อินทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาศาสนาเเละเทววิทยา  
46 19/ 10/ 2561 02/ 11/ 2561 น.ส. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
47 25/ 09/ 2561 27/ 09/ 2561 นาย ปิยะ โชติกไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
48 17/ 10/ 2562 12/ 12/ 2562 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
49 04/ 12/ 2562 15/ 01/ 2563 นาย พนัส ธรรมกีรติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาสัตววิทยา  
50 26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมอุตสาหการ  
51 20/ 01/ 2565 14/ 03/ 2565 นาย พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาสัตวเเพทย์สาธารณสุข  
52 28/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาง เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิศวกรรมเคมี  
53 22/ 01/ 2561 21/ 02/ 2561 นาย ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ วิศวกรรมเคมี  
54 13/ 07/ 2566 13/ 07/ 2566 นางสาว ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม  
55 25/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ  
56 28/ 10/ 2564 19/ 11/ 2564 นาย มนตรี มาลีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
57 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นาย มานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
58 04/ 01/ 2566 20/ 01/ 2566 นาง ยุพกา ฟูกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
59 18/ 03/ 2565 25/ 04/ 2565 นาย รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาชีววิทยาป่าไม้  
60 27/ 09/ 2564 29/ 09/ 2564 นางสาว รังรอง ยกส้าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
61 12/ 02/ 2567 12/ 03/ 2567 น.ส. รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาจิตวิทยา  
62 20/ 09/ 2566 21/ 09/ 2566 นางสาว รัติยา พงศ์พิสุทธา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
63 16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
64 11/ 10/ 2566 20/ 10/ 2566 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
65 17/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 น.ส. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ชีววิทยา  
66 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2566 นาง วรางค์รัตน์ จันทสาโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
67 15/ 08/ 2565 08/ 09/ 2565 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
68 17/ 08/ 2561 06/ 09/ 2561 น.ส. วสกร บัลลังก์โพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
69 20/ 05/ 2565 05/ 07/ 2565 นางสาว วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาสัตววิทยา  
70 24/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย วันชัย ยอดสุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิศวกรรมโยธา  
71 29/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 น.ส. วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
72 12/ 09/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาจุลชีววิทยา  
73 08/ 10/ 2563 18/ 11/ 2563 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
74 15/ 01/ 2559 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัตววิทยา  
75 31/ 08/ 2566 01/ 09/ 2566 นาย วินัย โพธิ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาสถิติ  
76 03/ 09/ 2561 12/ 09/ 2561 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
77 14/ 06/ 2564 19/ 07/ 2564 นาง วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเวดล้อม  
78 03/ 09/ 2565 04/ 10/ 2565 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
79 11/ 01/ 2565 04/ 02/ 2565 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
80 00/ 00/ 0000 26/ 12/ 2566 นาง ศศิวิมล มีอำพล คณะบริหารธุรกิจ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
81 29/ 09/ 2565 02/ 11/ 2565 นางสาว ศิริกาญจนา ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ ทบทวนผลงานทางวิชาการ สาขาฟิสิกส์  
82 29/ 11/ 2566 03/ 01/ 2567 นางสาว ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
83 21/ 09/ 2566 01/ 02/ 2567 นาย ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธ์พืช  
84 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 นาย ศุภกิจ นนทนานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
85 21/ 03/ 2559 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
86 20/ 06/ 2566 21/ 06/ 2566 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
87 29/ 03/ 2566 02/ 05/ 2566 นาย สมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
88 21/ 08/ 2566 23/ 08/ 2566 นาย สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
89 25/ 05/ 2565 21/ 06/ 2565 นาย สราวุธ สังข์แก้ว คณะวนศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
90 12/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  
91 07/ 07/ 2566 22/ 11/ 2566 นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
92 03/ 09/ 2563 12/ 10/ 2563 นาย สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
93 11/ 01/ 2566 26/ 01/ 2566 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
94 05/ 10/ 2565 15/ 11/ 2565 นาง สุนทรี สุวรรณสิชณน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
95 00/ 00/ 0000 13/ 11/ 2566 นางสาว สุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิคทางสัตวเเพยศาสตร์  
96 25/ 06/ 2563 30/ 07/ 2563 นางสาว สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
97 18/ 02/ 2559 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ เศรษฐศาสตร์  
98 03/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 น.ท. สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาการศึกษา  
99 18/ 09/ 2561 02/ 10/ 2561 นาย สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาสัตวบาล  
100 16/ 07/ 2561 20/ 08/ 2561 น.ส. สุวิมล สัจจวาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
101 26/ 04/ 2566 06/ 06/ 2566 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
102 18/ 08/ 2560 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง ประกาศโปรดเกล้าฯ ชีววิทยาประมง  
103 10/ 11/ 2558 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศโปรดเกล้าฯ วิศวกรรมเกษตร  
104 00/ 00/ 0000 03/ 01/ 2566 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
105 03/ 07/ 2563 03/ 08/ 2563 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
106 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2565 นาย อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
107 00/ 00/ 0000 02/ 06/ 2566 นาย อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
108 02/ 07/ 2557 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ภาษาศาสตร์  
109 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2566 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
110 15/ 12/ 2564 29/ 12/ 2564 นางสาว อรพินท์ เจียรถาวร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมี  
111 27/ 06/ 2561 09/ 07/ 2561 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
112 10/ 10/ 2561 08/ 11/ 2561 น.ส. อรรัตน์ มงคลพร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาพืชสวน  
113 30/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
114 01/ 09/ 2564 17/ 09/ 2564 นาง อัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิขาศึกษาศาสตร์  
115 10/ 08/ 2566 11/ 08/ 2566 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมเเท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฟิสิกส์  
116 27/ 01/ 2564 22/ 02/ 2564 นาย อำนาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
117 23/ 11/ 2566 15/ 12/ 2566 นางสาว อุทัย กลิ่นเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
118 29/ 09/ 2565 02/ 11/ 2565 นางสาว อุษณีย์ ลีรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
119 28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาย เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

----------------------------------------------------