กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 158 ราย จำนวนไม่ผ่าน 11 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 169 ราย

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ลำดับที่ วันที่คณะรับ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 01/ 10/ 2564 28/ 10/ 2564 นาง กนกพร นุ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาภาษาจีน  
2 11/ 03/ 2565 08/ 04/ 2565 นาง กมลวรรณ เเจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
3 12/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาง กฤษณา กฤษณพุกต์ คณะเกษตร กำแพงแสน ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาพิชสวน  
4 26/ 10/ 2563 16/ 12/ 2563 นาย เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีวเคมี  
5 12/ 03/ 2564 28/ 03/ 2564 นาย คณพล จุฑามณี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาพฤกษาศาสตร์  
6 17/ 01/ 2564 27/ 01/ 2565 นาย ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
7 21/ 10/ 2565 27/ 12/ 2565 นาย จตุพร รัตนศรีสมพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์  
8 20/ 06/ 2561 10/ 07/ 2561 น.ส. จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
9 05/ 03/ 2564 01/ 04/ 2564 นาง จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
10 01/ 11/ 2564 19/ 11/ 2564 นาย จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาฟิสิกส์  
11 17/ 09/ 2561 28/ 09/ 2561 นาย จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาสัตวบาล  
12 00/ 00/ 0000 22/ 03/ 2566 นาย ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม  
13 15/ 09/ 2566 18/ 09/ 2566 นาย ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
14 25/ 11/ 2563 14/ 12/ 2563 นาย ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
15 18/ 01/ 2565 27/ 01/ 2565 นาย ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  
16 09/ 02/ 2566 14/ 02/ 2566 นาย เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
17 16/ 09/ 2562 26/ 09/ 2562 นาย โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
18 04/ 10/ 2564 27/ 10/ 2564 นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
19 14/ 09/ 2566 15/ 09/ 2566 นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
20 04/ 02/ 2564 24/ 02/ 2564 นาย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณะสิ่งแวดล้อม เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม  
21 17/ 01/ 2563 31/ 01/ 2563 นาย ทศพล พรพรหม คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาพืชศาสตร์  
22 19/ 11/ 2562 12/ 12/ 2562 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
23 18/ 08/ 2566 18/ 08/ 2566 นางสาว นงลักษณ์ มโนวลัยเลา คณะศึกษาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาศึกษาศาสตร์  
24 31/ 07/ 2561 05/ 09/ 2561 นาย นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
25 27/ 04/ 2565 23/ 05/ 2565 นางสาว นภาศรี ทิมเเย้ม คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
26 12/ 07/ 2561 17/ 08/ 2561 นาย นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวเเพทย์  
27 02/ 07/ 2564 23/ 07/ 2564 นาย นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
28 04/ 07/ 2562 26/ 07/ 2562 นางสาว นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
29 21/ 07/ 2565 26/ 07/ 2565 นางสาว นันทิยา หาญศุภลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิศวกรรมเคมี  
30 15/ 02/ 2561 14/ 11/ 2560 นาย บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ รอโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
31 26/ 11/ 2565 26/ 12/ 2565 นาย บำเหน็จ สุดชมโฉม คณะวิทยาศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภาควิชาฟิสิกส์  
32 14/ 09/ 2565 03/ 10/ 2565 นาย บุญเสฐียร บุญสูง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีววิทยา  
33 27/ 01/ 2564 04/ 03/ 2564 นาย ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาพืชไร่  
34 18/ 05/ 2565 10/ 06/ 2565 นาย ประกิต สุขใย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
35 18/ 03/ 2565 25/ 04/ 2565 นาย ประทีป ด้วงเเค คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
36 28/ 05/ 2564 02/ 07/ 2564 นาย ประเวศ อินทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ แก้ไขผลงาน/เอกสาร ตามมติผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาศาสนาเเละเทววิทยา  
37 19/ 10/ 2561 02/ 11/ 2561 น.ส. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
38 25/ 09/ 2561 27/ 09/ 2561 นาย ปิยะ โชติกไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
39 17/ 10/ 2562 12/ 12/ 2562 นาย พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม  
40 04/ 12/ 2562 15/ 01/ 2563 นาย พนัส ธรรมกีรติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาสัตววิทยา  
41 26/ 10/ 2561 06/ 11/ 2561 น.ส. พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิศวกรรมอุตสาหการ  
42 20/ 01/ 2565 14/ 03/ 2565 นาย พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาสัตวเเพทย์สาธารณสุข  
43 28/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาง เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิศวกรรมเคมี  
44 22/ 01/ 2561 21/ 02/ 2561 นาย ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ วิศวกรรมเคมี  
45 13/ 07/ 2566 13/ 07/ 2566 นางสาว ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ คณะสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม  
46 25/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ  
47 28/ 10/ 2564 19/ 11/ 2564 นาย มนตรี มาลีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
48 00/ 00/ 0000 10/ 03/ 2564 นาย มานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
49 04/ 01/ 2566 20/ 01/ 2566 นาง ยุพกา ฟูกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
50 22/ 06/ 2565 18/ 07/ 2565 นาย รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมอาหาร  
51 18/ 03/ 2565 25/ 04/ 2565 นาย รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาชีววิทยาป่าไม้  
52 27/ 09/ 2564 29/ 09/ 2564 นางสาว รังรอง ยกส้าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
53 20/ 09/ 2566 21/ 09/ 2566 นางสาว รัติยา พงศ์พิสุทธา คณะเกษตร กำแพงแสน ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา  
54 16/ 10/ 2561 22/ 10/ 2561 นาง รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
55 11/ 10/ 2566 20/ 10/ 2566 นาย วรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  
56 17/ 06/ 2562 12/ 07/ 2562 น.ส. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ชีววิทยา  
57 00/ 00/ 0000 15/ 02/ 2566 นาง วรางค์รัตน์ จันทสาโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
58 15/ 08/ 2565 08/ 09/ 2565 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
59 17/ 08/ 2561 06/ 09/ 2561 น.ส. วสกร บัลลังก์โพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาชีววิทยา  
60 20/ 05/ 2565 05/ 07/ 2565 นางสาว วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาสัตววิทยา  
61 24/ 08/ 2561 24/ 09/ 2561 นาย วันชัย ยอดสุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิศวกรรมโยธา  
62 29/ 10/ 2561 01/ 11/ 2561 น.ส. วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
63 12/ 09/ 2562 24/ 09/ 2562 นาย วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาจุลชีววิทยา  
64 08/ 10/ 2563 18/ 11/ 2563 นาย วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
65 15/ 01/ 2559 26/ 07/ 2559 นาย วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 3 ราย สัตววิทยา  
66 31/ 08/ 2566 01/ 09/ 2566 นาย วินัย โพธิ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาสถิติ  
67 03/ 09/ 2561 12/ 09/ 2561 นาย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
68 14/ 06/ 2564 19/ 07/ 2564 นาง วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเวดล้อม  
69 03/ 09/ 2565 04/ 10/ 2565 นาย วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
70 11/ 01/ 2565 04/ 02/ 2565 นาย ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
71 29/ 09/ 2565 02/ 11/ 2565 นางสาว ศิริกาญจนา ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ ทบทวนผลงานทางวิชาการ สาขาฟิสิกส์  
72 00/ 00/ 0000 02/ 02/ 2566 นาย ศุภกิจ นนทนานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
73 21/ 03/ 2559 18/ 04/ 2559 นางสาว สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ ส.ก.อ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
74 20/ 06/ 2566 21/ 06/ 2566 นาย สถาพร เชื้อเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
75 29/ 03/ 2566 02/ 05/ 2566 นาย สมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
76 21/ 08/ 2566 23/ 08/ 2566 นาย สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณะวนศาสตร์ ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์  
77 25/ 05/ 2565 21/ 06/ 2565 นาย สราวุธ สังข์แก้ว คณะวนศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้  
78 12/ 10/ 2561 29/ 10/ 2561 นาย สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  
79 03/ 09/ 2563 12/ 10/ 2563 นาย สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
80 11/ 01/ 2566 26/ 01/ 2566 นาย สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
81 22/ 11/ 2565 26/ 12/ 2565 นาย สุธี บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
82 05/ 10/ 2565 15/ 11/ 2565 นาง สุนทรี สุวรรณสิชณน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร  
83 25/ 06/ 2563 30/ 07/ 2563 นางสาว สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
84 18/ 02/ 2559 04/ 04/ 2559 นาง สุมาลี สันติพลวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ เศรษฐศาสตร์  
85 03/ 09/ 2561 13/ 09/ 2561 น.ท. สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาการศึกษา  
86 18/ 09/ 2561 02/ 10/ 2561 นาย สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาสัตวบาล  
87 16/ 07/ 2561 20/ 08/ 2561 น.ส. สุวิมล สัจจวาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
88 26/ 04/ 2566 06/ 06/ 2566 นาย อดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
89 18/ 08/ 2560 20/ 10/ 2560 นางสาว อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง ประกาศโปรดเกล้าฯ ชีววิทยาประมง  
90 10/ 11/ 2558 16/ 12/ 2558 นาย อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รอโปรดเกล้าฯ วิศวกรรมเกษตร  
91 00/ 00/ 0000 03/ 01/ 2566 นาย อนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
92 03/ 07/ 2563 03/ 08/ 2563 นาย อภิชาติ โรจนโรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
93 00/ 00/ 0000 06/ 06/ 2565 นาย อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
94 00/ 00/ 0000 02/ 06/ 2566 นาย อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
95 02/ 07/ 2557 11/ 09/ 2557 นาง อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. ภาษาศาสตร์  
96 00/ 00/ 0000 26/ 01/ 2566 นางสาว อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
97 15/ 12/ 2564 29/ 12/ 2564 นางสาว อรพินท์ เจียรถาวร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาเคมี  
98 27/ 06/ 2561 09/ 07/ 2561 นาย อรรถศักดิ์ จารีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
99 10/ 10/ 2561 08/ 11/ 2561 น.ส. อรรัตน์ มงคลพร คณะเกษตร กำแพงแสน เสนอ ส.ก.อ. สาขาพืชสวน  
100 30/ 10/ 2561 23/ 11/ 2561 น.ส. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศโปรดเกล้าฯ สาขาวิชาพันธุศาสตร์  
101 01/ 09/ 2564 17/ 09/ 2564 นาง อัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิขาศึกษาศาสตร์  
102 10/ 08/ 2566 11/ 08/ 2566 นาย อัฐสิษฐ์ ทับทิมเเท้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาฟิสิกส์  
103 27/ 01/ 2564 22/ 02/ 2564 นาย อำนาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
104 29/ 09/ 2565 02/ 11/ 2565 นางสาว อุษณีย์ ลีรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
105 28/ 09/ 2561 22/ 11/ 2561 นาย เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอ ส.ก.อ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

----------------------------------------------------