กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขั้น 18 ราย จำนวนไม่ผ่าน 2 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 20 ราย

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 25/ 05/ 2565 นาย ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
2 22/ 06/ 2566 นาย ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปเสนอประธานเพื่อนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
3 28/ 12/ 2565 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย  
4 29/ 08/ 2565 นาย สาโรจน์ ศิริศันศนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย  

 

----------------------------------------------------