กลับหน้าแรก

จำนวนผู้ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขั้น 17 ราย จำนวนไม่ผ่าน 2 ราย รวมข้อมูลทั้งสิ้น 19 ราย

ตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
ลำดับที่ วันที่รับเรื่อง ชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน สถานะการดำเนินงาน สาขา  
1 31/ 01/ 2565 นาย ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 2 ราย  
2 25/ 05/ 2565 นาย ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินแล้ว 1 ราย  
3 28/ 12/ 2565 นาย ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจ ก.พ.อ.03 และแก้ไข  
4 23/ 11/ 2565 นาง เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน  
5 29/ 08/ 2565 นาย สาโรจน์ ศิริศันศนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯพิจารณาผลงาน  

 

----------------------------------------------------