***รายการตรวจสุขภาพ***

ระบุเลขที่บัตรประชาชน

จำนวนผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 : 159

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 : 129

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 : 143

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 : 139