ระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าที่จะสมัครสมาชิก ชพค. ชพส.