แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ใน - นอก สถานที่ตั้ง ระดับส่วนงาน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อใช้รายงานมหาวิทยาลัยทุก 2 สัปดาห์

***จำนวนผลการปฏิบัติงานหรือได้รับมอบหมาย จำนวน :

ชื่อส่วนงาน

ชื่อผู้จัดทำรายงาน

ตำแหน่ง

ช่วงระยะวันที่

ถึงวันที่

จำนวนบุคลากรที่ Work from home

จำนวนบุคลากรที่ Work on-site

จำนวนบุคลากรที่ Work from home สลับกับ Work on-site

ลำดับ
ชื่องานที่ปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมาย
ผลการปฏิบัติงาน หรือผลสำเร็จของงาน
หมายเหตุ
1

**ข้อเสนอแนะ อื่นๆ