วิธีการพิมพ์รายชื่อผูู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานขอบคุณบุคลากร

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5