ประกันสุขภาพกลุ่ม

ผลการยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566

การยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566

ตารางเสนอผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566

ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุ่ม รอบกรมธรรม์วันที่ 11 มกราคม 2565 – 10 มกราคม 2566

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2565

แนะนำบริการ "Ocean Connect" จากไทยสมุทรประกันชีวิต บริการเชื่อมต่อผ่าน Line เพื่อเข้าถึง Iservice

\'ประกันสุขภาพกลุ่ม\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุ่ม รอบกรมธรรม์วันที่ 11 มกราคม 2565 – 10 มกราคม 2566 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หนังสือให้ความยินยอมแจ้งและส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย (สำหรับสมาชิกภาคสมัครใจ ที่ต้องการนำค่าเบี้ยไปลดหย่อนภาษี) ทุุกประเภท Download
2
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ทุุกประเภท Download
3
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (กรณีเสียชีวิต) ทุุกประเภท Download
4
ใบสมัครและหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์ ทุุกประเภท Download
5
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล (กรอกทุกครั้งที่เบิก) ทุุกประเภท Download
6
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร