กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กส.มก.

**ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก.

สรุปผลการดำเนินงานและผลการประชุมใหม่สามัญ ปี 2566

---การออมเพื่อการเกษียณ

\'กสมก\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
2
การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
3
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ทุุกประเภท Download
4
วิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์สำหรับสมาชิก ทุุกประเภท Download
5
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมผ่าน KTAM PVD FUND ทุุกประเภท Download
6
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
7
ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
8
รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
บันทึกข้อความแบบคำขอส่งใบสมัครสมาชิก ทุุกประเภท Download
2
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก ทุุกประเภท Download
3
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ทุุกประเภท Download
4
แบบขอคงสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
5
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน ทุุกประเภท Download
6
แบบขอคงเงินไว้ในกองทุน ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2566   Download
2
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2566   Download
3
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2566   Download
4
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2566   Download
5
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2566   Download
6
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2566   Download
7
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2566   Download
8
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2566   Download
9
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566   Download
10
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2566   Download
11
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2566   Download
12
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2566   Download
13
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน ปี 2566   Download
14
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ธ.ค. 66   Download
15
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2567   Download
16
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2567   Download
17
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2567   Download
18
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2567   Download