กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กส.มก.

**ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก.

สรุปผลการดำเนินงานและผลการประชุมใหม่สามัญ ปี 2566

---การออมเพื่อการเกษียณ

\'กสมก\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
2
การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
3
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ทุุกประเภท Download
4
วิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์สำหรับสมาชิก ทุุกประเภท Download
5
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมผ่าน KTAM PVD FUND ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
บันทึกข้อความแบบคำขอส่งใบสมัครสมาชิก ทุุกประเภท Download
2
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก ทุุกประเภท Download
3
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ทุุกประเภท Download
4
แบบขอคงสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ทุุกประเภท Download
5
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2566   Download
2
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2566   Download
3
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2566   Download
4
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2566   Download
5
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2566   Download
6
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2566   Download
7
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2566   Download
8
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2566   Download
9
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566   Download
10
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2566   Download
11
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2566   Download
12
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2566   Download
13
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน ปี 2566   Download
14
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ธ.ค. 66   Download