กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กส.มก.

**ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก.

**การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565**

---วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

---เอกสารนำเสนอการประชุม UOB

---หลักการวางแผนการลงทุน

---ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

\'กสมก\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
ขั้นตอนการคงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบขอส่งใบสมัครสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบสำหรับหน่วยการนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน กส.มก. ทุุกประเภท Download
7
แบบแสดงความจำนงขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9
แบบขอคงสมาชิก กส.มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10
แบบแสดงความจำนงการขอคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุุกประเภท Download
11
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก.(รูปแบบไฟล์Word/.DOC) ทุุกประเภท Download
12
แบบคำขอรหัสผ่านใหม่บริการบัวหลวง ไอฟันด์ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมกราคม 2564   Download
2
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2564   Download
3
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ธ.ค. 63   Download
4
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564   Download
5
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2564   Download
6
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2564   Download
7
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมีนาคม 2564   Download
8
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2564   Download
9
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนเมษายน 2564   Download
10
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2564   Download
11
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤษภาคม 2564   Download
12
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2564   Download
13
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมิถุนายน 2564   Download
14
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน มิ.ย. 64   Download
15
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2562   Download
16
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯและผลการประชุมใหญ่ 2564   Download
17
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2562   Download
18
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2562   Download
19
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564   Download
20
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2562   Download
21
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2564   Download
22
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2564   Download
23
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2564   Download
24
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
25
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
26
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนตุลาคม 2564   Download
27
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564   Download
28
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2562   Download
29
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤศจิกายน 2564   Download
30
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2562   Download
31
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2564   Download
32
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2564   Download
33
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2564   Download
34
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2565   Download
35
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมกราคม 2565   Download
36
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ธ.ค. 64   Download
37
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565   Download
38
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2565   Download
39
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2565   Download
40
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนเมษายน 2565   Download
41
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2565   Download
42
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤษภาคม 2565   Download
43
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2565   Download
44
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมิถุนายน 2565   Download
45
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563   Download
46
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมีนาคม 2563   Download
47
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน มิ.ย. 65   Download
48
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2563   Download
49
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนเมษายน 2563   Download
50
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤษภาคม 2563   Download
51
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2563   Download
52
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2565   Download
53
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2565   Download
54
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2565   Download
55
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2565   Download
56
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2563   Download
57
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมิถุนายน 2563   Download
58
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนตุลาคม 2565   Download
59
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2565   Download
60
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2565   Download
61
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤศจิกายน 2565   Download
62
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกรกฎาคม 2563   Download
63
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2563   Download
64
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน   Download
65
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2566   Download
66
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2563   Download
67
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2565   Download
68
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2563   Download
69
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ธ.ค. 65   Download
70
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2566   Download
71
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2566   Download
72
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2566   Download
73
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2563   Download
74
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2563   Download
75
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563   Download
76
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนตุลาคม 2563   Download
77
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2563   Download
78
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2563   Download
79
สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   Download
80
รายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2562 สำหรับสมาชิก   Download
81
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน 2562   Download