กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กส.มก.

**ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก.

**การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563**

---วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

---เอกสารนำเสนอการประชุม UOB

-- สภาวะการตลาด และมุมมองการลงทุนในระยะ 1 ปีข้างหน้า 

---รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

---สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯและผลการประชุมใหญ่ 2563

\'กสมก\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
ขั้นตอนการคงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบขอส่งใบสมัครสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบสำหรับหน่วยการนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน กส.มก. ทุุกประเภท Download
7
แบบแสดงความจำนงขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9
แบบขอคงสมาชิก กส.มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10
แบบแสดงความจำนงการขอคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุุกประเภท Download
11
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก.(รูปแบบไฟล์Word/.DOC) ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมกราคม 2564   Download
2
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2564   Download
3
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ธ.ค. 63   Download
4
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564   Download
5
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2564   Download
6
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2564   Download
7
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมีนาคม 2564   Download
8
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2564   Download
9
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนเมษายน 2564   Download
10
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2564   Download
11
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤษภาคม 2564   Download
12
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2564   Download
13
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมิถุนายน 2564   Download
14
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน มิ.ย. 64   Download
15
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2562   Download
16
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯและผลการประชุมใหญ่ 2564   Download
17
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2562   Download
18
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2562   Download
19
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564   Download
20
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2562   Download
21
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2564   Download
22
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
23
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
24
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2562   Download
25
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2562   Download
26
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563   Download
27
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมีนาคม 2563   Download
28
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2563   Download
29
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนเมษายน 2563   Download
30
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤษภาคม 2563   Download
31
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2563   Download
32
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2563   Download
33
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมิถุนายน 2563   Download
34
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกรกฎาคม 2563   Download
35
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2563   Download
36
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน   Download
37
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2563   Download
38
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2563   Download
39
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2563   Download
40
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2563   Download
41
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563   Download
42
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนตุลาคม 2563   Download
43
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2563   Download
44
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2563   Download
45
สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   Download
46
รายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2562 สำหรับสมาชิก   Download
47
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน 2562   Download