กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเลียนแล้วกสจ.

\'กสจ\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ขั้นตอนการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. "กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย" (แบบ กสจ. 004/2) ลูกจ้างประจำ Download
2
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก (แบบ กสจ.009) ลูกจ้างประจำ Download
3
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก ลูกจ้างประจำ Download
4
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 002) ลูกจ้างประจำ Download
5
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ. 004/1) ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การแก้ไขข้อบังคับ กสจ. พ.ศ. 2540 หมวด 4 เงินสะสมเงินสมทบและเงินบริจาค   Download