ประกันสังคม

\'ประกันสังคม\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม ใบรับรองแพทย์กรณีทันตกรรม ทุุกประเภท Download
2
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายชื่อ รพ. สิทธิ์ฑันตกรรม(การทำฟัน) ประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่าย   Download
2
รายชื่อสถานพยาบาลปี 2566   Download