บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 

  สำหรับส่วนงานในมหาวิทยาลัย
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  รายชื่อตาแหน่งจัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  Check List แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (PDF)
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (Word)
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 

  เฉพาะสำนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย(PDF)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
  รายชื่อตาแหน่งจัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย(WORD)
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย (PDF)
  แแบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย (WORD)
   
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย