บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 

  สำหรับส่วนงานในมหาวิทยาลัย
  เอกสารโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2566
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 

  เฉพาะสำนักงานมหาวิทยาลัย