กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

\'กองทุนสวัสดิภาพ มก.\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายละเอียดกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุุกประเภท Download
2
ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541 ทุุกประเภท Download
2
กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ทุุกประเภท Download
3
กำหนดอัตราเงินสบทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ทุุกประเภท Download
4
ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ทุุกประเภท Download
5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. 2560 ทุุกประเภท Download
6
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน ทุุกประเภท Download
7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตศรีราชา ทุุกประเภท Download
8
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ทุุกประเภท Download
9
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษา 2564 ทุุกประเภท Download
10
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษา 2564 ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคําขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร