มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ มก. เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของ มก.

แนปฏิบัติของบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

แบบรายงานตัวบุคลากรที่ลาส่วนตัวเดินทางกลับจากต่างประเทศ

แบบรายงานตัวนิสิตที่เดินทางกลับจากประเทศหรือเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019