กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. กส.มก.

 

\'กบข\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แจ้งบุคลากรที่เป็นสมาชิก กบข. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ข้าราชการ Download
2
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ.2563 ข้าราชการ Download
3
ประกาศคกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพื่ม พ.ศ.2563 ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (กบข.อพ.001/1/2563) ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แนะนำ 2บัดดี้คู่กายสมาชิก กบข.   Download