การบริหารงานบุคคล HR

\'บรรจุแต่งตั้ง\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
บันทึกเวียน ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนการบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
การบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
การกำหนดระดับคุณวุฒิ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กล่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
การกำหนดระดับคุณวุฒิ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กล่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
8
ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
9
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
10
หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ศธ 0509(5)/ว764 พนักงานราชการ Download
11
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สนง.ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
12
หนังสือกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่อง การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ พนักงานราชการ Download
13
หนังสือ สนง. ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ พนักงานราชการ Download
14
พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างต้าว พศ.2521 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
15
พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
16
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบ รปภ.1ประวัติบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบฟอร์มรับทราบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
6
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
7
คำรับรอง พนักงานเงินรายได้ Download
8
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ Download
9
เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
10
เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
11
การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
12
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
13
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ (ปรับปรุง เดือนพฤศจิกายน 2562) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
14
แบบสรุปการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ(Update) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
15
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน พนักงานเงินรายได้ Download
16
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประกอบการพิจารณาบรรจุนักวิจัย โครงการทุนเลิศเกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
17
แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ Download
18
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ2)1 ปี ENG ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
19
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ2)1 ปี TH ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
20
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ1) 2 ปี TH ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
21
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ1) 2 ปี ENG ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
22
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
23
แบบฟอร์มสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ฉบับภาษาไทย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
24
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสัญญาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
25
แบบฟอร์มผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
26
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
27
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
28
ใบมอบหมายงาน (สำหรับประกอบการออกคำสั่งจ้าง) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร