การบริหารงานบุคคล HR

\'������������������������������������������������������������������\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ระเบียบ มก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 ทุุกประเภท Download
2
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเเต่งตั้งเเละถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงาน มก. 2565 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.ว. มก.01 (ทั่วไป) ทุุกประเภท Download
2
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.ว. มก.02 (ทั่วไป) ทุุกประเภท Download
3
แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก.พ.ว. มก.06 ทุุกประเภท Download
4
แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับข้าราชการ ก.พ.ว. มก.07 ข้าราชการ Download
5
แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ก.พ.ว. มก.07 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ก.พ.ว. มก.08 ทุุกประเภท Download
7
แบบประเมินความสามารถและเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) ก.พ.ว. มก.09 ทุุกประเภท Download
8
แบบประเมินความสามารถและเอกสารคำสอน (รศ.) ก.พ.ว. มก.10 ทุุกประเภท Download
9
แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ก.พ.ว. มก.11 ทุุกประเภท Download
10
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
11
ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
12
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
13
หนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร