การบริหารงานบุคคล HR

\'ความก้าวหน้าสายวิชาการ\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเเต่งตั้งเเละถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2562 ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเเต่งตั้งเเละถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงาน มก. 2565 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ระเบียบ มก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 ทุุกประเภท Download
3
เอกสารแนบท้าย 2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
เอกสารแนบท้าย 3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
เอกสารแนบท้าย 4 เเนวทางการประเมินการสอน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
เอกสารแนบท้าย 5 แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
เอกสารแนบท้าย 6 คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติเเละผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563 ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ก.พ.ว. มก.01 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ก.พ.ว. มก.02 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา (ทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ก.พ.ว. มก.05 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ทุุกประเภท Download
4
ก.พ.ว. มก.06 แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุุกประเภท Download
5
ก.พ.ว. มก.07 แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับข้าราชการ ข้าราชการ Download
6
ก.พ.ว. มก.07 แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
ก.พ.ว. มก.08 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
8
ก.พ.ว. มก.09 แบบประเมินความสามารถและเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) ทุุกประเภท Download
9
ก.พ.ว. มก.10 แบบประเมินความสามารถและเอกสารคำสอน (รศ.) ทุุกประเภท Download
10
ก.พ.ว. มก.11 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ทุุกประเภท Download
11
ก.พ.ว. มก.12 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ทุุกประเภท Download
12
ก.พ.ว. มก.13 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ทุุกประเภท Download
13
ก.พ.ว. มก.14 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
14
ก.พ.ว. มก.15 ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุุกประเภท Download
15
หนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ทุุกประเภท Download
16
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
17
ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับใหม่) ทุุกประเภท Download
18
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
19
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
0209.5_ว2663 ว. 5 ก.พ. 2567 (ม.รัฐ) ถาม-ตอบ สัมมนาเกณฑ์ สิงหาคม 2566   Download