การบริหารงานบุคคล HR

\'ความก้าวหน้าสายวิชาการ\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
เอกสารแนบท้าย 4 เเนวทางการประเมินการสอน พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ระเบียบ มก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 ทุุกประเภท Download
2
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเเต่งตั้งเเละถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงาน มก. 2565 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
เอกสารแนบท้าย 2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
เอกสารแนบท้าย 3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
เอกสารแนบท้าย 4 เเนวทางการประเมินการสอน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
เอกสารแนบท้าย 5 แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
เอกสารแนบท้าย 6 คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.ว. มก.01 (ทั่วไป) ทุุกประเภท Download
2
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.ว. มก.02 (ทั่วไป) ทุุกประเภท Download
3
แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก.พ.ว. มก.06 ทุุกประเภท Download
4
แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับข้าราชการ ก.พ.ว. มก.07 ข้าราชการ Download
5
แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ก.พ.ว. มก.07 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ก.พ.ว. มก.08 ทุุกประเภท Download
7
แบบประเมินความสามารถและเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) ก.พ.ว. มก.09 ทุุกประเภท Download
8
แบบประเมินความสามารถและเอกสารคำสอน (รศ.) ก.พ.ว. มก.10 ทุุกประเภท Download
9
แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ก.พ.ว. มก.11 ทุุกประเภท Download
10
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
11
ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
12
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
13
หนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ทุุกประเภท Download
14
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.อ 03 (ทั่วไป) ข้าราชการ Download
15
หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
16
ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุุกประเภท Download
17
ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับใหม่) ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร