การบริหารงานบุคคล HR

\'������������������������������������������������\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบฟอร์มขอลาออก พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร