การบริหารงานบุคคล HR

\'ความก้าวหน้าสายสนับสนุน\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
วิธีการเข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ พ.ศ.2561(ยกเลิกแล้ว) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของ มก. พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ฉบับที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ 1 - 5) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ (Word) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ข้าราชการ Download
6
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (9ก.ค.2563) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร