การบริหารงานบุคคล HR

\'ความก้าวหน้าของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
คู่มือการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ปี 2566 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับชำนาญการ ก.ต.ร. 01 (ไฟล์ word) ทุุกประเภท Download
2
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับชำนาญการ ก.ต.ร. 01 (ไฟล์ pdf) ทุุกประเภท Download
3
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร