การบริหารงานบุคคล HR

\'������������������������������������������������������������������������������������������������������������\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
คู่มือการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ทุุกประเภท Download
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ทุุกประเภท Download
3
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ทุุกประเภท Download
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ พ.ศ. 2564 พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับชำนาญการ ก.ต.ร. 01 (ไฟล์ word) ทุุกประเภท Download
2
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับชำนาญการ ก.ต.ร. 01 (ไฟล์ pdf) ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร