การบริหารงานบุคคล HR

\'การปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แนวทางการเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์ วิธีการปรับวุฒิ และการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต และประเภทนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับวุฒิ การปรับวุมิและเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
4
แนวปฏิบัติการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
2
ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน 2(JOBDESCRIPTION) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
ข้อมูลประกอบการขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
6
ข้อมูลประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่งคนครอง ขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
7
กรอบระยะเวลาการดำนินการการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ Download
8
แบบฟอร์มเสนอขอปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร