การบริหารงานบุคคล HR

\'การประเมินผลการปฏิบัติงาน\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิยาลัยของ มก. พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิยาลัยของ มก. (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
5
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ลูกจ้างประจำ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏฺิบัติงาน เพื่อ(จ้างต่อ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
2
แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร