การบริหารงานบุคคล HR

\'อัตราจ้าง/ค่าตอบแทน/เงินชดเชย/เงินประจำตำหน่ง\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การให้ข้าราชการฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ Download
2
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 ตุลาคม 2560 ข้าราชการ Download
3
แนวทางการคิดคำนวณเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำหรับพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรของ มก. ทุุกประเภท Download
2
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำหรับพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรของ มก.(ฉบับที่2) ทุุกประเภท Download
4
กำหนดค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
5
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลียนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559 ลูกจ้างประจำ Download
8
ระเบียบกระทรวงการคลัง เครื่องการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ลูกจ้างประจำ Download
9
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มก. พ.ศ. 2555 ข้าราชการ Download
10
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มก. พ.ศ. 2555 ข้าราชการ Download
11
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 ข้าราชการ Download
12
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ข้าราชการ Download
13
การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
14
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
15
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
16
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
17
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
18
กำหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการฯ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
19
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ อัตราค่าจ้างขั้นสูง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563 พนักงานเงินรายได้ Download
20
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2561 พนักงานเงินรายได้ Download
21
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พนักงานเงินรายได้ Download
22
กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ อัตราค่าจ้างขั้นสูง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พนักงานเงินรายได้ Download
23
กำหนดค่าตอบแทน ค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่ม อื่นๆ ของพนักงานมหาวิทยาเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
24
หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
25
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ พนักงานเงินรายได้ Download
26
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
27
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
28
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
29
กำหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะอุตสาหกรรมบริการ พนักงานเงินรายได้ Download
30
หลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก พนักงานเงินรายได้ Download
31
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา พนักงานเงินรายได้ Download
32
การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
33
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย งช 1-1 (pdf) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย งช 1-1 (docx) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
5
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (DOCX) พนักงานเงินรายได้ Download
6
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
7
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (DOCX) พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560   Download
2
บันทึกการประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน   Download
3
การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงาน ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน   Download
4
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   Download