การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา

\'การลาศึกษา\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
คำแนะนำตรวจสุขภาพพนักงานที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
2
รายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพ เพิ่มเติม ทุุกประเภท Download
3
คำแนะนำการจัดทาสัญญาลาศึกษาเพิ่มเติมสาหรับพนักงานที่กาลังศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน(ฉบับที่2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
การให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (พ.ศ.2542 และ พ.ศ. 2544) ข้าราชการ Download
3
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานไปศึกษาฯ (พ.ศ.2560) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้บุคลากรศึกษานอกเวลา (พ.ศ.2559) ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ทุุกประเภท Download
2
แบบขอตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญา ทุุกประเภท Download
3
แบบขออนุญาตศึกษนอกเวลา ทุุกประเภท Download
4
แบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1) ทุุกประเภท Download
5
แบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2) ทุุกประเภท Download
6
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
7
Check List เอกสารขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
8
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9
แบบสัญญาค้ำประกันพนักงานลาศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10
แบบที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ทุุกประเภท Download
11
แบบใบรายการตรวจสุขภาพ พนักงานลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร