การพัฒนาบุคลากร การไปฝึกอบรม วิจัย ดูงาน

\'การไปฝึกอบรม วิจัย ดูงาน\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรม วิจัย ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พนักงานเงินรายได้ Download
2
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน (พ.ศ. 2560) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้าราชการ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ฝึกอบรม วิจัย ทุุกประเภท Download
2
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
3
(สัญญาของพนักงานฯ) แบบสัญญาอนุญาตและสัญญาค้ำประกัน กรณีไปฝึกอบรม และวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
(สัญญาของข้าราชการ) แบบสัญญาอนุญาตและสัญญาค้ำประกัน กรณีไปฝึกอบรม และวิจัย ข้าราชการ Download
5
คำรับรองการทำสัญญาค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำประกันไม่มาด้วยตนเอง) ทุุกประเภท Download
6
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ประเทศ / ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า   Download