การพัฒนาบุคลากร การไปปฏิบัติงานภายนอก

\'การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานตามข้อตำลงและเปลี่ยนบุคลากร ระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
ประกาศ มก. เรื่องการสนับสนุนบุคลากรให้ไปปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบขอไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบขอไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภาคเอกชน (Talent Mobility) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบขอไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
แบบสัญญาอนุญาตไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรฯและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
แบบคำขอไปปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ชื่อประเทศที่คนไทยเดินทางได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า   Download
2
ประเทศ / ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า   Download