การพัฒนาบุคลากร การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

\'การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ขั้นตอนดำเนินการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ระเบียบการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ข้าราชการ Download
2
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำการให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (WORD) ทุุกประเภท Download
2
แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (PDF) ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร