การลาหยุดงาน แต่ละประเภทบุคลากร

\'การลา\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ระเบียบการลาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ระเบียบการลาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
3
ระเบียบการลาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ Download
4
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
5
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฉบับที่2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
บล. 01 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
บล. 02 แบบใบลาไปต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
บล. 03 แบบใบลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
บล. 04 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
บล. 05 แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
บล. 06 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
บล. 07 แบบใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
บล. 08 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9
บล. 09 แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานพนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10
แบบใบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย Download
11
แบบใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร