Responsive image

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา