Responsive image

การจัดซื้อจัดจ้าง กองทรัพยากรมนุษย์

เลขที่่หนังสือ วันที่ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
P67040014148 9 เมษายน 2567 โครงการจ้างเหมาบริการทัวร์ในการไปศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6
  3 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ในการไปศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6