<<<กำหนดการ>>>

---วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

---เอกสารนำเสนอการประชุม UOB

-- /หลักการวางแผนการลงทุน

<<<การใช้งาน WebEX>>>
<<<LInk เข้าประชุม WebEX>>>

ช่องทางการเข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วม
ห้องสุธรรม อารีกุล (รับจำนวน 200 คน)
116
Online WebEX (รับจำนวน 1,000 คน)
940
Nontri Live
469
รวมทั้งหมด
1567