รายงานข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
ภาคต้น
ตารางที่ 1 รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากร และ สายงาน
ตารางที่ 2 รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
ภาคปลาย
 
 

 

ข้อมูลโดย กองการเจ้าหน้าที่

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 21 กันยายน พ.ศ 2563