หน่วยงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
12
สำนักงานอธิการบดี
733
716
คณะเกษตร
216
178
คณะบริหารธุรกิจ
67
67
คณะประมง
71
61
คณะมนุษยศาสตร์
75
75
คณะวนศาสตร์
46
46
คณะวิทยาศาสตร์
79
78
คณะวิศวกรรมศาสตร์
178
170
คณะศึกษาศาสตร์
424
420
คณะเศรษฐศาสตร์
97
86
คณะสังคมศาสตร์
59
58
คณะสัตวแพทยศาสตร์
543
402
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
70
61
บัณฑิตวิทยาลัย
35
34
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
14
13
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
77
77
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
15
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
27
27
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
23
23
สำนักหอสมุด
35
35
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
14
13
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
27
13
คณะสิ่งแวดล้อม
28
28
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
2
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
1
วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มก.
14
13
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
2
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
5
4
สำนักบริหารการศึกษา
65
58
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
215
206
คณะเกษตร กำแพงแสน
115
113
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
56
54
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
172
161
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
33
33
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
13
13
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
9
8
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
103
103
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
163
137
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
11
11
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
18
18
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
7
7
คณะสาธารณสุขศาสตร์
9
9
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
129
115
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
52
46
คณะวิทยาการจัดการ
27
27
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
19
15
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
29
29
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
14
13