ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เรื่อง "การแก้ไขปรับปรุงการเงิน ปี 2557 และปี 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี 2559"

ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี

จัดโดย กองคลัง

กรุณาเลือกประเภท
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 89 ท่าน
Dowload รายลรงการ