<<หน้าแรก

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ
นางสาว กชพร บัวตุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นาง กนกนาฏ เปี่ยมสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
นาง กนกพร สินทพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว กรรณิการ์ บุญหนุน
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นาง กาญจนา วสุสิริกุล
ผู้บริหาร
สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด
นาย กำจัด รื่นเริงดี
ผู้บริหาร
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
นาง ขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว
นักตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
นาย คำภา อวนศรี
พนักงานผลิตทดลอง
สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
นางสาว จงจิตต์ เค็งสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นาง จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นาง จารุวรรณ ภู่ช้าง
ผู้บริหาร
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
นางสาว จิตติมา นิลแนม
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นาง จิตริณีย์ หล่อวิจิตร
นักตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
นาง จีรนันท์ ธราพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาว ฉัตรพร วิชิตนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
นางสาว ชลัดดา บูรณะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
นาง ชิดชนก สายชุ่มอินทร์
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและธุรการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
นางสาว ชุติมณฑน์ เทียนใส
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
นางสาว ชุติมา เทพเฉลิม
ผู้บริหาร
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นาง ฐิตวดี เพลงปาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

Total 116 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>