บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 

  สำหรับส่วนงานในมหาวิทยาลัย
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2563
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  รายชื่อตาแหน่งจัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (PDF)

 

  เฉพาะสำนักงานอธิการบดี
  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2563
  รายชื่อตาแหน่งจัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (PDF)
  ประกาศบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี