งานบริหารงานบุคคล HR

การบรรจุแต่งตั้ง,การทดลองปฏิบัติงาน,ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินชดเชย,ความก้าวหน้าในสายงาน,การขอตำแหน่งทางวิชาการ,ปรับวุฒิและปลี่ยนตำแหน่ง,การประเมิน,การออกจากงานฯลฯ

การพัฒนาบุคลากร

การลาศึกษา การศึกษานอกเวลา, การฝีกอบรม วิจัย ดูงาน , การไปปฏิบัติงานหน่วยงานภายนอก , การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ , การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ , ทุนการศึกษา

โครงการการฝึกอบรม

การจัดโครงการฝึกอบรม ,รายงานข้อมูลการจัดโครงการฝึกอบรม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การลา , เครื่องราชฯ , สวัสดิการการรักษาพยาบาล , กองทุนต่างๆ, การขอหนังสือรับรอง,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กส.มก.

Related Projects

KU - KM Projects

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน

- แบบสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการ

- การทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านการเงินและบัญชี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2563

- วิธีการดำเนินการเพื่อ เข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี

เลื่อนการทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านการเงินและบัญชี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- การจัดทำประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุใหม่

- ข้อมูลนำส่ง ปปช.

- ปฏิทินการทดสอบทางจิตวิทยา ปี 2563

- **แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา ตำแหน่งอาจารย์


เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

-